ارزیابی استراتژی های بهبود گردشگری با تأکید بر ارزش ویژه برند (مورد پژوهی شهرهای شیراز، اصفهان و همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

صنعت گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد. برخلاف ظرفیت‌های بالقوه، این صنعت در ایران رشد شایسته ای نداشته است. هدف از انجام تحقیق پیش رو شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های بهبود صنعت گردشگری ایران با تأکید بر نقش ارزش ویژه برند و با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره است. این تحقیق برحسب هدف، یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است و در زمره مطالعه موردی قرارگرفته است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان علمی و تجربی حوزه گردشگری تشکیل داده‌اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی موثر در صنعت گردشگری شامل ارزش ویژه برند، بازاریابی و انگیزه سفر است. تجزیه‌وتحلیل معیارها و زیرمعیارها با استفاده از رویکرد ANP-DEMATEL صورت گرفته و پس از غربالگری استراتژی‌ها توسط تکنیک دلفی، با استفاده از روش TOPSIS به رتبه‌بندی راهکارها پرداخته‌شده است. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که از میان شاخص‌های اصلی موردمطالعه، ارزش ویژه برند در اولویت نخست قرارگرفته است. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه صنعت هتلداری به‌عنوان راهکارهای برتر در بهبود صنعت گردشگری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tourism Development Strategies Based on Brand Equity (a case study in Shiraz, Isfahan and Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Mansoreh Esteky 1
  • Davood Mohammaditabar 2
1 Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism industry plays an important role in improving employment rate and the growth of the economy. Despite considerable capacities, the tourism industry has not been developed accordingly in Iran. The aim of this research is to identify and rank the tourism development strategies of Iran based on brand equity. This research is categorized as an empirical study based on its subject while with respect to data gathering it is considered a descriptive case study. Statistical population includes well educated experts with appropriate experience on tourism industry. According to the results, brand equity, marketing strategy and travel motivation were the most important criteria. After analyzing the dependencies among criteria and identifying their weights with hybrid ANP-DEMATEL technique, initial strategies were screened and selected by Delphi method. Afterwards, selected strategies were ranked using TOPSIS method. Based on the results, the use of information technology is the first ranked tourism development strategy followed by improving of hoteling infrastructures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Ranking
  • Tourism Industry
  • brand equity
  • MADM