ارزیابی آثار و پیامد های گردشگری در نگرش و کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: مشکین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، بهسازی و نوسازی شهری، دانشگاه پیام نور، هشترود، ایران

2 جغرافیای طبیعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 مدیریت جهانگردی، بازاریابی، دانشگاه غیر انتفاعی آبا، آبیک، ایران.

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژه ای در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است. با توجه به این که شهرستان مشکین شهر با واقع شدن دردامنه‌های کوه سبلان، با دارا بودن اقلیمی مناسب، منابع آبی گسترده و طبیعتی بکر را دارا می باشد، بررسی و شناخت نقش توسعه گردشگری شهری بر بهبود سطح کیفیت زندگی شهروندان می توان گامی مؤثر در توسعه پایدار سکونت گاه های شهری گردشگرپذیر برداشت. روش تحقیق این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیق کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده های تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش با بکارگیری مدل تاپسیس وآنتروپی به بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان پرداخته شده است. نتایج حاکی از این است که اثرات به ترتیب: اثرات اقتصادی دارای امتیاز731/0، اثرات اجتماعی–فرهنگی نمره569/0 رتبه دوم، اثرات زیر ساختاری524/0 و زیست محیطی با کسب نمره 505/0جایگاه سوم وچهارم را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects and consequences of tourism on attitude and quality of citizens life Case Study: Meshkinshahr

نویسندگان [English]

  • Davoud Dadgsh Oghli 1
  • Hossein Varedy Fakhrabadi 2
  • Nahid Abdolah zade hanjani 3
1 Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Hashtrood, Iran
2 Natural Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Tourism Management, Marketing,Aba Non-profit University, Abyek, Iran
چکیده [English]

Today, tourism, as the most extensive service industry in the world, has a special place in the economic, cultural, social and political spheres. Considering that the city of Meshkinshahr, located in the mountains of Sabalan, has the good climate condition and wide range natural resources, so the study of the role of urban tourism development on improving the quality of citizens life can be an effective step in Sustainable development of habitable urban tourism. The research methodology based on the purpose is applied research and According to the research and data collection is descriptive-survey. The research methodology based on the purpose is applied research and According to the research and data collection is descriptive-survey. This research as a methodology used analysis- descriptive based. Studying the effects of tourism on the quality of life in host society was done by using the model of TOPSIS and Entropy. The results indicate that the effects are as follows: economic impact score is 0/731 socio-cultural impact score 0/569 substructure effects 0/524 environmental with a score of 0/505 are in the third and fourth level.
Keywords: Tourism, Tourism Impacts, sustainable tourism, Quality of Life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Impacts
  • Sustainable Tourism
  • quality of life