شناسایی راهکارهای بازاریابی در گردشگری ادبی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران

چکیده

One of the types of tourism is literary tourism. Literary tourism can be considered as one of the clusters of cultural and tourism tourism, which includes writers, related spaces of stories and books, literary festivals, films and media productions, and so on. Due to the cultural and literary richness of Iran, Iran has one of the most prominent countries in this field that can benefit from this intangible heritage. In Iran, Neyshabour has literally a privileged position and is an excellent place to develop it. Tourism is considered a branch but, despite its high capacity, literary tourism in Neyshabur does not boom. In this research, using qualitative method and focus group technique, solutions were identified for marketing of literary tourism in Neyshabur city, which included six categories: 1. Creation of advertising bases 2. Transportation of Mashhad passengers to Neyshabur. 3. To conduct literary festivals. 4. Familiarization of the residents of Neishabour. With tourism capacities. 5. Design of souvenirs related to Neyshabour Literary. 6. Designing games appropriate to the literary tourism of Neyshabur.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Marketing Strategies in Literary Tourism: A Case Study of Neyshabour City

نویسندگان [English]

  • seyed Naser Ghadamgahi 1
  • smaeel ghaderi 2
1 tourism management , faculty of management and accounting, allameh tabataba'i university, Tehran Iran
2 tourism management , faculty of management and accounting, allameh tabataba'i university, Tehran Iran
چکیده [English]

یکی از انواع گردشگری، گردشگری ادبی است. گردشگری ادبی را میتوان یکی از خوشههای گردشگری فرهنگی و گردشگری میراث دانست که مکانهای مربوط به نویسندگان، فضاهای مرتبط داستانها و کتابها، جشنوارههای ادبی، فیلم ها و تولیدات رسانه ای و مانند آن را در بر میگیرد. ایران نیز به دلیل غنای فرهنگی و ادبی که در خود دارد یکی از کشورهای صاحب نام در این حوزه است که میتواند از این میراث ناملموس بهره فراوانی ببرد و در ایران شهرستان نیشابور از لحاظ ادبی دارای موقعیتی ممتاز و خیرهکننده است و بستری مناسب برای توسعه این شاخه از گردشگری به شمار میآید لیکن با وجود ظرفیت بالا، گردشگری ادبی نیشابور رونق زیادی ندارد. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و تکنیک گروه تمرکز راهکارهایی برای بازاریابی گردشگری ادبی در شهرستان نیشابور شناسایی شد که شامل شش دسته 1. ایجاد پایگاههای تبلیغاتی 2.هدایت مسافران مشهد به نیشابور 3.برگزاری جشنوارههای ادبی مناسبتی 4.آشنا سازی اهالی نیشابور با ظرفیتهای گردشگری 5.طراحی سوغات مرتبط با حوزه ادب نیشابور. 6. طراحی بازیهای متناسب با گردشگری ادبی نیشابور است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Tourism
  • Cultural Tourism
  • Tourism Marketing
  • Neyshabur
  • Khorasan