گردشگری کشاورزی با محوریت توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: انار دهکده قردین – ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار-دانشگاه پیام نور

چکیده

در طی دهه های گذشته بهبود معیشت روستائیان مورد توجه بسیاری قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار روستایی مطرح بوده است. یکی از راهبردهای اصلی برای بهبود اقتصاد روستا، گردشگری کشاورزی یااگروتوریسم است، که می تواند روستا را به سمت توسعه وپایداری سوق دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر اقتصاد روستایی در شهرستان ساوه است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و با برگزاری کارگاههای مشارکتی(PRA)، پرسشنامه (منطبق بر مدل نظری و پیشینه تحقیق) و مصاحبه حضوری انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزاری Spss استخراج شده و جامعه آماری کلیه ساکنان روستای قردین (انار دهکده قردین) بخش مرکزی شهرستان ساوه با نمونه آماری براساس فرمول کوکران (184 نفر) است. نمونه گیری تصادفی و چندمرحله ای است. نتایج آزمون بارتلت حاکی از همبستگی و مناسب بودن متغیرها داشت. عامل تمایل به توسعه گردشگری روستایی- کشاورزی بامقدار ویژه 285/3 بیشتراز گزینه دانش و آگاهی (561/2) بود و متغیرهای مربوط به هریک از عوامل و میزان بارهای عاملی بدست آمده پس از چرخش عامل ها به روش وریماکس نشان داد که تمایل به توسعه گردشگری روستایی اولویت اول را دارد و در همین رابطه پیشنهاد می شود که انار دهکده قردین به فعالیت هایی مانند فرآوری های انار روی آورد وزراعت راهبرد معیشتی قرار دهد و زمینه آسیب پذیری در روستا یعنی فصلی بودن تغییرات و کمبود آب را جدی بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agricultural tourism survey focused on rural sustainable development Case Study: Pomegranate village of Qardin – Saveh

نویسنده [English]

  • ghti salahi esfahane
Assistant professor-Pnu
چکیده [English]

Over the past decades, livelihoods have been considered by many villagers as one of the goals of sustainable rural development. One of the main strategies for improving rural economy, agricultural tourism or agro-tourism is the purpose of this study. The study examines the impact of agricultural tourism on rural economy in Saveh. This paper has been conducted using descriptive-survey research method and holding participatory workshops (PRAs), a questionnaire (in accordance with theoretical model and research background) and interviews. The data were collected using Spss software and the statistical population of all residents of Qardin rural (Pomegranate village of Qardin) in Markazi part of Saveh city with a statistical sample based on Cochran formula (184 people). Multi-stage random sampling. The results of Bartlett's test indicated the correlation and suitability of the variables. The factor of the tendency to develop rural tourism - agriculture with a special number of 285/3 was greater than the knowledge and knowledge option (2.561), and the variables related to each factor and the factor load factor obtained after the turnaround of the factors by the ArmActive method showed that the tendency The development of rural tourism is the first priority. In this regard, it is suggested that the pomegranate village of Qardin places a livelihood strategy on activities such as pomegranate processing and agriculther... and the field of vulnerability of the countryside, ie seasonal changes in water shortages To take

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Tourism
  • rural Sustainable Development
  • Markazi province
  • Pomegranate Village of Qardin