ارزیابی و تحلیل شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان آدربایجان شرقی با استفاده از شاخص‌های اقلیم گردشگری و دمای معادل فیزیولوژیک در GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد GIS دانشگاه تبریز

3 دانش آموخته کارشناسی مدیریت جهانگردی دانشگاه تبریز

4 دانش آموخته کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد تبریز،

چکیده

در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و داده‌های اقلیمی 13 ایستگاه سینوپتیک استان، شرایط آسایش استان در تمام طول سال تبیین گشته است. بدین صورت، ابتدا داده‌های اقلیمی مربوط به ایستگاه‌های مورد مطالعه از سازمان هواشناسی استان دریافت گردید، بعد از تجزیه و تحلیل و پردازش در محیط Excel و تهیه بانک اطلاعاتی برای هر یک از شاخص‌ها به تفکیک ماه‌های سال برای هر یک از ایستگاه‌ها محاسبه شد. سپس برای پیدا کردن شاخص TCI اطلاعات مربوط به این شاخص به نرم افزار TCI Calculator و شاخص PET به نرم افزار RayMan انتقال یافت، پس از آن با استفاده از تکنیک GIS نقشه‌های شاخص‌های مورد مطالعه برای هر یک از ماه‌های سال برای تمامی ایستگاه‌ها تهیه و ترسیم شد. نتایج حاصل از بررسی این شاخص‌ها نشان داد که شرایط آسایش گردشگری تمامی ایستگاه‌های مورد مطالعه در طول سال بر اساس شاخص TCI در ماههای ژانویه، فوریه، آوریل، ژوئیه، اوت، مارس، مه، اکتبر، نوامبر و دسامبر (با سه کلاسه ناچیز حاشیه‌ای، قابل قبول و خوب) بدترین شرایط را از نظر آسایشی به خود اختصاص دادند، بقیه ماه‌ها نیز (با سه کلاسه خیلی خوب، عالی و ایده آل) بهترین شرایط را از نظر آسایشی گردشگری به خود اختصاص دادند. بر اساس شاخص PET نیز ماه‌های ژوئن، ژوئیه، اوت، مه و سپتامبر دارای شرایط آسایش بهتری برای گردشگران انتخاب شدند، بقیه ماه‌های سال دارای بدترین شرایط آسایش برای گردشگران انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of Tourism Climate Comfort Index of East Azarbaijan Province Using the Tourism Climate Index (TCI), Physiological Equivalent Temperature (PET) By Applying GIS

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sojoodi 1
  • Firouz Aghazadeh 2
  • Nagizadeh Fahimeh 3
  • Leila Akhavan 4
1 University of Tabriz
2 MS. in GIS, University of Tabriz
3 B.A. in Tourism Management, University of Tabriz
4 B.S. in Architectural Engineering, Islamic Azad university, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research in order to evaluate the tourism Climate Comfort Index, using the Tourism Climate Index (TCI), Physiological Equivalent Temperature (PET) and climate data gathered from 13 synoptic stations of the state, the state’s comfort condition is explained through one year. In this way, first the climate data related to the studied stations are gathered from Meteorological Organization of the State. After analyzing and processing in Excel and preparing information banks for each one of the indexes with the separation of the each month of the year for every station was calculated. Later, in order to find TCI index, information about this indicator was transferred to the TCI_Calculator software and PET index was transferred to the RayMan Software, Then, using the technique of GIS, Maps of studied indexes were prepared for each month of the year and for each of the stations. The result of studying these indexes showed that, the tourism’s conditions of comfort in the studied stations over the year, based on TCI indicator on January, February, April, July, August, March, May, October, November and December (with three classifications of, marginal, acceptable and good) were the worst in terms of comfort, other months (with three classifications of, very good, excellent and ideal) had the best condition in terms of Tourism comfort. Based on PET indicators June, July, August, May and September had better comforting conditions for tourists, the rest of the year was chosen to have the worst comfort condition for tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Climate Comfort Index
  • Physiological Equivalent Tourism Climate Index
  • Geographic Information System GIS