کلیدواژه‌ها = ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
تعداد مقالات: 1
1. ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

دوره 9، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 55-76

سعید سرگزی؛ داریوش حسنوند؛ حمید اسایش