نویسنده = عباس ملک حسینی
تعداد مقالات: 1
1. اکوتوریسم و جایگاه آن در اقتصاد شهری شهر پاوه

دوره 9، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 19-36

جمال ابراهیمی؛ عباس ملک حسینی؛ بیژن رحمانی