نویسنده = مجید محمدی
تعداد مقالات: 1
1. زیرساخت ها و کیفیت زندگی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 115-129

مجید محمدی؛ محبوبه بابایی؛ عالیه شکربیگی