*به پایگاه اینترنتی فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری خوش آمدید*

نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید.

این مجله بر اساس نامه شماره 87/323428 مورخ 1390/09/06 کمیسیون بررسی و تأیید

نشریات علمی دانشگاه آزاداسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

 بدینوسیله به اطلاع محققان، پژوهشگران و دانشجویان عزیز می رساند مجله فضای گردشگری

به عنوان فصلنامه معتبر دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می شود.

  همچنین در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور (SID )نمایه سازی شده است.

 کاربران صرفاً از طریق عضویت در سایت می توانند مقالات خود را جهت پذیرش و  بررسی اولیه و داوری ارسال نمایند.

   هزینه چاپ  مقاله پس از طی مراحل بررسی اولیه پذیرش، برای داوری و چاپ بایستی پرداخت شود.

توجه

*گواهی های ارسالی تحت عنوان گواهی پذیرش بدون مهر و امضا فاقد اعتبار است*

 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 20، زمستان 1399، صفحه 1-162 

2. ارزیابی توان ژئوتوریسم منطقه شورسو شهرستان ملکان

صفحه 25-38

موسی عابدینی؛ نازفر آقازاده؛ ابوذر صادقی