نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌درمانی بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 53-72]
 • آب و هوا تعیین تقویم گردشگری و تحلیل آسایش انسان با استفاده ازروش های بیوکلیماتیک و GIS مورد مطالعه استان اردبیل [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 127-142]
 • آزمون "کی دو"و"دوجمله ای" ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-44]
 • آسایش آب و هوایی تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی شهر خرّم آباد بر اساس شاخص های آب و هوایی مؤثر بر آسایش [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-24]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 17-36]
 • آموزش محیط زیست اهمیت برنامه ریزی آموزشهای محیط زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم ایران با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 49-68]

ا

 • ابرکوه نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکوتوریستی در توسعه گردشگری ابرکوه [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-16]
 • ایران اهمیت برنامه ریزی آموزشهای محیط زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم ایران با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 49-68]
 • ایران توریسم فاخر ونقش آن در اقتصاد گردشگری ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 89-106]
 • ارتباطات دهان‌به‌دهان نقش ابعاد شخصیتی در استفاده از ارتباطات دهان‌به‌دهان در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-94]
 • ارزش‌گذاری ارزش‌گذاری گردشگری غار علیصدر همدان به روش هزینه سفر منطقه ای [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 115-132]
 • استان اردبیل تعیین تقویم گردشگری و تحلیل آسایش انسان با استفاده ازروش های بیوکلیماتیک و GIS مورد مطالعه استان اردبیل [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 127-142]
 • استان خوزستان بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 17-48]
 • استان خوزستان برآورد حجم تقاضای گردشگری در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیون [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-24]
 • استان زنجان عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان زنجان-چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 69-82]
 • اشتغال زایی روستا توسعه پایدار و اشتغال در گردشگری روستایی نمونه موردی شیلات پالنگان [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 121-146]
 • اصفهان تهیه تقویم گردشگری شهراصفهان و خواهرخوانده هایش [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 147-159]
 • اصفهان شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: زورخانه‌های شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 25-38]
 • اصفهان نقش ابعاد شخصیتی در استفاده از ارتباطات دهان‌به‌دهان در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-94]
 • اقتصاد ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری ازدیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تاکید بر پارک جنگلی طاقبستان) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 69-88]
 • اقتصاد توریسم فاخر ونقش آن در اقتصاد گردشگری ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 89-106]
 • اقلیم گردشگری ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد با استفاده از شاخصهای کمی آسایش حرارتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 91-104]
 • اکوتوریسم اهمیت برنامه ریزی آموزشهای محیط زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم ایران با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 49-68]
 • اکوتوریسم بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 53-72]
 • اکوتوریسم ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 37-68]
 • ایل بختیاری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری با استفاده از تکنیکSWOT (مطالعه موردی: ایل بختیاری) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 105-120]
 • الگیی تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی شهر خرّم آباد بر اساس شاخص های آب و هوایی مؤثر بر آسایش [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-24]

ب

 • بازارگرایی بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 39-52]
 • بجنورد ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 37-68]
 • بش قارداش ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 37-68]
 • بیوکلیمای انسانی تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی شهر خرّم آباد بر اساس شاخص های آب و هوایی مؤثر بر آسایش [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-24]
 • بیوکلیماتیک تعیین تقویم گردشگری و تحلیل آسایش انسان با استفاده ازروش های بیوکلیماتیک و GIS مورد مطالعه استان اردبیل [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 127-142]

پ

 • پارک جنگلی طاقبستان ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری ازدیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تاکید بر پارک جنگلی طاقبستان) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 69-88]
 • پالنگان کردستان توسعه پایدار و اشتغال در گردشگری روستایی نمونه موردی شیلات پالنگان [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 121-146]
 • پرنده نگری مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 89-106]
 • پیش بینی تعداد گردشگر برآورد حجم تقاضای گردشگری در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیون [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-24]

ت

 • تالاب مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 89-106]
 • تبریز ارزیابی دسترسی گردشگران شهری به اماکن خدماتی-رفاهی در شهرهای ایران (مطالعه موردی شهر تبریز) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 107-128]
 • تحلیل پراکندگی ارزیابی دسترسی گردشگران شهری به اماکن خدماتی-رفاهی در شهرهای ایران (مطالعه موردی شهر تبریز) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 107-128]
 • تحلیل رگرسیون برآورد حجم تقاضای گردشگری در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیون [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-24]
 • تحلیل شبکه ارزیابی دسترسی گردشگران شهری به اماکن خدماتی-رفاهی در شهرهای ایران (مطالعه موردی شهر تبریز) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 107-128]
 • تقویم آسایش اقلیمی تهیه تقویم گردشگری شهراصفهان و خواهرخوانده هایش [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 147-159]
 • تکنیکSWOT بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری با استفاده از تکنیکSWOT (مطالعه موردی: ایل بختیاری) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 105-120]
 • تکنیک SWOT تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی شهرستان ممنسی (با استفاده از مدل تصمیم گیری SWOT) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 107-126]
 • توریسم ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری ازدیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تاکید بر پارک جنگلی طاقبستان) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 69-88]
 • توریسم‌پزشکی گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 133-151]
 • توریسم‌درمانی گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 133-151]
 • توریسم فاخر توریسم فاخر ونقش آن در اقتصاد گردشگری ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 89-106]
 • توریسم فرهنگی نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکوتوریستی در توسعه گردشگری ابرکوه [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-16]
 • توسعه آسیب شناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 17-36]
 • توسعه پایدار ارزیابی نقش جاذبه های گردشگری در توسعه شهرستان لردگان با استفاده ازمدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 129-146]
 • توسعه پایدار روستایی توسعه پایدار و اشتغال در گردشگری روستایی نمونه موردی شیلات پالنگان [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 121-146]
 • توسعه پایدار شهری امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر یاسوج با استفاده از مدلSWOT [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 73-90]
 • توسعه گردشگری گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 133-151]
 • توقفگاه ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-44]

ج

 • جاذبه اکوتوریسمی نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکوتوریستی در توسعه گردشگری ابرکوه [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-16]
 • جاذبه های گردشگری ارزیابی نقش جاذبه های گردشگری در توسعه شهرستان لردگان با استفاده ازمدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 129-146]
 • جنگ بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 17-48]

چ

 • چالش‌ها و راهکارها عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان زنجان-چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 69-82]
 • چشمه‌ی آبگرم بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 53-72]

خ

 • خدمات دهندگان توریسم فاخر ونقش آن در اقتصاد گردشگری ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 89-106]
 • خرم آباد تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی شهر خرّم آباد بر اساس شاخص های آب و هوایی مؤثر بر آسایش [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-24]
 • خواهرخواندگی تهیه تقویم گردشگری شهراصفهان و خواهرخوانده هایش [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 147-159]

د

 • دسترسی ارزیابی دسترسی گردشگران شهری به اماکن خدماتی-رفاهی در شهرهای ایران (مطالعه موردی شهر تبریز) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 107-128]

ر

 • راهیان نور بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 17-48]
 • راهبردهای توسعه تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی شهرستان ممنسی (با استفاده از مدل تصمیم گیری SWOT) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 107-126]
 • راهبردهای توسعه بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری با استفاده از تکنیکSWOT (مطالعه موردی: ایل بختیاری) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 105-120]
 • رقیب‌گرایی بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 39-52]
 • روش هزینه سفر ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری ازدیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تاکید بر پارک جنگلی طاقبستان) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 69-88]

ز

 • زیرساخت ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-44]
 • زورخانه شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: زورخانه‌های شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 25-38]

ژ

 • ژئوتوریسم بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 53-72]
 • ژئومورفوتوریسم ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 37-68]

س

 • سرعین بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: سرعین [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 95-114]
 • سمنان تحلیل شرایط اقلیمی آسایش استان سمنان جهت امکان سنجی توسعه توریسم با تاکید بر شاخص TCI [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-16]
 • سمنان بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 53-72]

ش

 • شاخص اقلیم گردشگری تحلیل شرایط اقلیمی آسایش استان سمنان جهت امکان سنجی توسعه توریسم با تاکید بر شاخص TCI [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-16]
 • شاخص دمای معادل فیزیولوژیک تهیه تقویم گردشگری شهراصفهان و خواهرخوانده هایش [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 147-159]
 • شاخصهای آسایش حرارتی ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد با استفاده از شاخصهای کمی آسایش حرارتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 91-104]
 • شخصیت نقش ابعاد شخصیتی در استفاده از ارتباطات دهان‌به‌دهان در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-94]
 • شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر یاسوج با استفاده از مدلSWOT [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 73-90]
 • شهرستان لردگان ارزیابی نقش جاذبه های گردشگری در توسعه شهرستان لردگان با استفاده ازمدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 129-146]
 • شهرستان ممسنی تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی شهرستان ممنسی (با استفاده از مدل تصمیم گیری SWOT) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 107-126]

ط

 • طبیعت‌گردی گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 133-151]

ظ

 • ظرفیت پذیرش بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: سرعین [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 95-114]

ع

غ

 • غار علیصدر ارزش‌گذاری گردشگری غار علیصدر همدان به روش هزینه سفر منطقه ای [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 115-132]

ک

 • کرمانشاه ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری ازدیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تاکید بر پارک جنگلی طاقبستان) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 69-88]
 • کیفیت تجربه گردشگری بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: سرعین [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 95-114]

گ

 • گردشگری مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 89-106]
 • گردشگری بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 17-48]
 • گردشگری ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری ازدیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تاکید بر پارک جنگلی طاقبستان) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 69-88]
 • گردشگری تهیه تقویم گردشگری شهراصفهان و خواهرخوانده هایش [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 147-159]
 • گردشگری برآورد حجم تقاضای گردشگری در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیون [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-24]
 • گردشگری بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 39-52]
 • گردشگری امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر یاسوج با استفاده از مدلSWOT [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 73-90]
 • گردشگری نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکوتوریستی در توسعه گردشگری ابرکوه [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-16]
 • گردشگری آسیب شناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 17-36]
 • گردشگری عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان زنجان-چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 69-82]
 • گردشگری ارزش‌گذاری گردشگری غار علیصدر همدان به روش هزینه سفر منطقه ای [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 115-132]
 • گردشگری نقش ابعاد شخصیتی در استفاده از ارتباطات دهان‌به‌دهان در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-94]
 • گردشگران توریسم فاخر ونقش آن در اقتصاد گردشگری ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 89-106]
 • گردشگری پایدار بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: سرعین [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 95-114]
 • گردشگری جنگ بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 17-48]
 • گردشگر خارجی برآورد حجم تقاضای گردشگری در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیون [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-24]
 • گردشگر داخلی برآورد حجم تقاضای گردشگری در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیون [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-24]
 • گردشگری روستایی تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی شهرستان ممنسی (با استفاده از مدل تصمیم گیری SWOT) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 107-126]
 • گردشگری روستایی توسعه پایدار و اشتغال در گردشگری روستایی نمونه موردی شیلات پالنگان [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 121-146]
 • گردشگری سیاه بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 17-48]
 • گردشگری سلامت گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 133-151]
 • گردشگری شهری ارزیابی دسترسی گردشگران شهری به اماکن خدماتی-رفاهی در شهرهای ایران (مطالعه موردی شهر تبریز) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 107-128]
 • گردشگری عشایری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری با استفاده از تکنیکSWOT (مطالعه موردی: ایل بختیاری) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 105-120]
 • گردشگری فرهنگی - مذهبی نقش عوامل فرهنگی، مذهبی و اکوتوریستی در توسعه گردشگری ابرکوه [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-16]
 • گردشگری و GIS تعیین تقویم گردشگری و تحلیل آسایش انسان با استفاده ازروش های بیوکلیماتیک و GIS مورد مطالعه استان اردبیل [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 127-142]
 • گردشگری ورزشی شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: زورخانه‌های شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 25-38]
 • گیلان مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 89-106]

م

 • محورارتباطی ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-44]
 • مدل SOWT ارزیابی نقش جاذبه های گردشگری در توسعه شهرستان لردگان با استفاده ازمدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 129-146]
 • مدلSWOT امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر یاسوج با استفاده از مدلSWOT [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 73-90]
 • مدل SWOT اهمیت برنامه ریزی آموزشهای محیط زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم ایران با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 49-68]
 • مدل SWOT ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 37-68]
 • مشتری‌گرایی بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 39-52]
 • مشهد ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد با استفاده از شاخصهای کمی آسایش حرارتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 91-104]
 • معیار اوانز تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی شهر خرّم آباد بر اساس شاخص های آب و هوایی مؤثر بر آسایش [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-24]
 • معیار پن واردن تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی شهر خرّم آباد بر اساس شاخص های آب و هوایی مؤثر بر آسایش [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-24]
 • مکان یابی مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 89-106]
 • منطقه تاریخی فرهنگی ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-44]

ن

 • نهاوند آسیب شناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 17-36]

ه

 • هزینه سفر منطقه‌ای ارزش‌گذاری گردشگری غار علیصدر همدان به روش هزینه سفر منطقه ای [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 115-132]
 • هماهنگی بین بخشی بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 39-52]
 • همدان ارزش‌گذاری گردشگری غار علیصدر همدان به روش هزینه سفر منطقه ای [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 115-132]