نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسایش حرارتی مقایسه شاخص‌های کمّی آب و هواشناسی توریسم برای سنجش آسایش حرارتی محیط [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 43-58]
 • آمیزه ی بازاریابی تحلیلی بر بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 143-162]
 • آموزش گردشگری پایدار روستایی با تأکید بر روستای بزم استان فارس [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 143-165]
 • آنتروپی شانون ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 97-112]

ا

 • استان زنجان ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 135-156]
 • استان کردستان اولویت‌بندی مناطق هدف توسعه گردشگری جنگ استان کردستان با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 137-165]
 • استان کرمانشاه تحلیلی بر سطوح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های ترکیبی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 1-20]
 • استان گلستان تحلیلی بر بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 143-162]
 • استان مازندران رتبه‌بندی شهرستان‌های استان مازندران بر اساس زیرساخت‌های گردشگری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 99-120]
 • استراتژی تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-136]
 • استراتژی اقیانوس آبی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی در ایران با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 44-58]
 • اقلیم آسایش گردشگری ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 135-156]
 • اکوتوریسم مکانیابی توسعه اکوتوریسم روستای زیارت گرگان با کاربرد GIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 59-83]
 • اکوتوریسم توان اکولوژیک در جهت توسعه گردشگری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی AHP ( مطالعه موردی : پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو ) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-96]
 • اکوتوریسم مکان‌یابی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد EIA مطالعه موردی: بخش مرکزی تالش [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 19-36]
 • اکوتوریسم متمرکز و گسترده مکان‌یابی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد EIA مطالعه موردی: بخش مرکزی تالش [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 19-36]
 • الگوی تصمیم گیری چهاراقدامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی در ایران با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 44-58]
 • الگوهای فضایی تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه‌های شهری (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-143]
 • انتخاب هتل معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران شهر مشهد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-80]
 • اهواز سطح‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر اهواز [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 37-58]
 • اوقات فراغت تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه‌های شهری (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-143]
 • اولویت‎بندی اولویت‎بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان اهر با استفاده از مدل SWOT- QSPM [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 21-42]

ب

 • بازار گردشگری نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-18]
 • بخش مرکزی شهرستان تالش مکان‌یابی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد EIA مطالعه موردی: بخش مرکزی تالش [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 19-36]
 • برنامه ریزی ترجیحات لگاریتمی فازی طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصد های گردشگری با استفاده از فنون LFPP و FCOPRAS [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]
 • برندسازی بررسی رابطه ی بین عوامل زمینه‌ای ساکنان شهر تبریز و تصویری که از شهر دارند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-175]
 • بوستان خورشید پهنه بندی‌گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری (مطالعه موردی: بوستان خورشید مشهد) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 101-124]

پ

 • پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو توان اکولوژیک در جهت توسعه گردشگری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی AHP ( مطالعه موردی : پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو ) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-96]
 • پتانسیل ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری شهری سیرجان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 59-80]
 • پهنه بندی پهنه بندی‌گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری (مطالعه موردی: بوستان خورشید مشهد) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 101-124]

ت

 • تبریز شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران شهری مطالعه موردی: شهر تبریز [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 1-24]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی شهرستان‌های استان مازندران بر اساس زیرساخت‌های گردشگری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 99-120]
 • تصویر برند تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-18]
 • تصویر شهری بررسی رابطه ی بین عوامل زمینه‌ای ساکنان شهر تبریز و تصویری که از شهر دارند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-175]
 • تکنیک تصمیم‌گیری AHP مکانیابی توسعه اکوتوریسم روستای زیارت گرگان با کاربرد GIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 59-83]
 • توان اکولوژیک پهنه بندی‌گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری (مطالعه موردی: بوستان خورشید مشهد) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 101-124]
 • توریسم مقایسه شاخص‌های کمّی آب و هواشناسی توریسم برای سنجش آسایش حرارتی محیط [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 43-58]
 • توسعه اولویت‎بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان اهر با استفاده از مدل SWOT- QSPM [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 21-42]
 • توسعه مکان‌یابی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد EIA مطالعه موردی: بخش مرکزی تالش [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 19-36]
 • توسعه پایدار بررسی و شناخت قابلیت های توسعه پایدار گردشگری شهرتبریز با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 19-40]
 • توسعه پایدار روستایی تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 83-108]
 • توسعه روستایی گردشگری پایدار روستایی با تأکید بر روستای بزم استان فارس [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 143-165]
 • توسعه روستایی برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با کاهش فقر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای چنگوره و اسماعیل‌آباد- شهرستان آوج [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 81-98]
 • توسعه گردشگری سطح‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر اهواز [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 37-58]

ج

 • جاذبه‌های گردشگری نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-18]

چ

 • چشمه آبگرم تحلیلی بر نقش چشمه‌های آبگرم در جذب گردشگران (مطالعه موردی؛ چشمه آبگرم نورآباد ممسنی) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-134]

خ

 • خدمات شهری شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران شهری مطالعه موردی: شهر تبریز [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 1-24]

ر

 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی شهرستان‌های استان مازندران بر اساس زیرساخت‌های گردشگری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 99-120]
 • رضایت مشتری تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-18]
 • رضایتمندی شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران شهری مطالعه موردی: شهر تبریز [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 1-24]
 • رگرسیون گام به گام نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-18]
 • روستای بزم گردشگری پایدار روستایی با تأکید بر روستای بزم استان فارس [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 143-165]
 • روستای زیارت مکانیابی توسعه اکوتوریسم روستای زیارت گرگان با کاربرد GIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 59-83]
 • روستای نوره تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 83-108]
 • روستاهای چنگوره و اسماعیل آباد برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با کاهش فقر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای چنگوره و اسماعیل‌آباد- شهرستان آوج [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 81-98]
 • رویکرد سیستمی اولویت‌بندی مناطق هدف توسعه گردشگری جنگ استان کردستان با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 137-165]

ز

 • زیرساخت گردشگری تحلیلی بر سطوح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های ترکیبی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 1-20]
 • زیرساخت‌های گردشگری رتبه‌بندی شهرستان‌های استان مازندران بر اساس زیرساخت‌های گردشگری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 99-120]
 • زیرساخت‌های ورزشی سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 26-42]

ژ

 • ژئوپارک اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 113-142]
 • ژئوتوریسم اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 113-142]

س

 • سایت گردشگری ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری شهری سیرجان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 59-80]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 97-112]
 • سبزوار تعیین تقویم آسایش حرارتی شهر سبزوار با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی (PET) و متوسط نظر پیش بینی شده (PMV) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]
 • سیرجان ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری شهری سیرجان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 59-80]
 • سطح‌بندی سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 26-42]
 • سطح‌بندی تحلیلی بر سطوح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های ترکیبی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 1-20]

ش

 • شاخص Tci ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 135-156]
 • شاخص دما-فیزیولوژی تعیین تقویم آسایش حرارتی شهر سبزوار با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی (PET) و متوسط نظر پیش بینی شده (PMV) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]
 • شاخص‌های آب و هواشناسی مقایسه شاخص‌های کمّی آب و هواشناسی توریسم برای سنجش آسایش حرارتی محیط [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 43-58]
 • شاخصهای توسعه گردشگری پایدار امکان سنجی توسعه پایدارگردشگری در بافت مرکزی شهر کرمانشاه با استفاده از روش ANP [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 81-100]
 • شهرستان سنندج تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 83-108]
 • شهرستان گرگان مکانیابی توسعه اکوتوریسم روستای زیارت گرگان با کاربرد GIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 59-83]
 • شهر کرمانشاه تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه‌های شهری (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-143]
 • شهر مشهد معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران شهر مشهد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-80]
 • شهر نظرآباد تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-136]

ص

 • صنعت گردشگری امکان سنجی توسعه پایدارگردشگری در بافت مرکزی شهر کرمانشاه با استفاده از روش ANP [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 81-100]
 • صنعت گردشگری نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-18]

ط

 • طبیعت گردی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 97-112]

ع

 • عوامل زمینه‌ای ساکنان بررسی رابطه ی بین عوامل زمینه‌ای ساکنان شهر تبریز و تصویری که از شهر دارند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-175]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) توان اکولوژیک در جهت توسعه گردشگری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی AHP ( مطالعه موردی : پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو ) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-96]
 • فرایند تحلیل شبکه ای امکان سنجی توسعه پایدارگردشگری در بافت مرکزی شهر کرمانشاه با استفاده از روش ANP [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 81-100]
 • فرصت ها و تهدیدات بررسی و شناخت قابلیت های توسعه پایدار گردشگری شهرتبریز با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 19-40]
 • فقر روستایی برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با کاهش فقر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای چنگوره و اسماعیل‌آباد- شهرستان آوج [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 81-98]

ک

 • کلانشهر تبریز بررسی رابطه ی بین عوامل زمینه‌ای ساکنان شهر تبریز و تصویری که از شهر دارند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-175]

گ

 • گردشگری تحلیلی بر نقش چشمه‌های آبگرم در جذب گردشگران (مطالعه موردی؛ چشمه آبگرم نورآباد ممسنی) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-134]
 • گردشگری تحلیلی بر سطوح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های ترکیبی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 1-20]
 • گردشگری سطح‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر اهواز [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 37-58]
 • گردشگری برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با کاهش فقر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای چنگوره و اسماعیل‌آباد- شهرستان آوج [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 81-98]
 • گردشگری تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-136]
 • گردشگری اکوتوریسم تحلیلی بر بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 143-162]
 • گردشگران معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران شهر مشهد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-80]
 • گردشگران داخلی تحلیلی بر بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 143-162]
 • گردشگری پایدار بررسی و شناخت قابلیت های توسعه پایدار گردشگری شهرتبریز با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 19-40]
 • گردشگری جنگ اولویت‌بندی مناطق هدف توسعه گردشگری جنگ استان کردستان با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 137-165]
 • گردشگری درمانی تحلیلی بر نقش چشمه‌های آبگرم در جذب گردشگران (مطالعه موردی؛ چشمه آبگرم نورآباد ممسنی) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-134]
 • گردشگری روستایی تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 83-108]
 • گردشگری سیاه اولویت‌بندی مناطق هدف توسعه گردشگری جنگ استان کردستان با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 137-165]
 • گردشگری سبز گردشگری پایدار روستایی با تأکید بر روستای بزم استان فارس [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 143-165]
 • گردشگری شهری شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران شهری مطالعه موردی: شهر تبریز [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 1-24]
 • گردشگری شهری تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه‌های شهری (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-143]
 • گردشگری شهری بررسی و شناخت قابلیت های توسعه پایدار گردشگری شهرتبریز با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 19-40]
 • گردشگری شهری سطح‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر اهواز [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 37-58]
 • گردشگری شهری ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری شهری سیرجان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 59-80]
 • گردشگری ورزشی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی در ایران با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 44-58]
 • گردشگری ورزشی سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 26-42]

ل

 • لرستان اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 113-142]

م

 • محیط‌زیست گردشگری پایدار روستایی با تأکید بر روستای بزم استان فارس [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 143-165]
 • مدل AHP اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 113-142]
 • مدل QSPM اولویت‎بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان اهر با استفاده از مدل SWOT- QSPM [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 21-42]
 • مدلSWOT تدوین استراتژی گردشگری روستایی پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای نوره شهرستان سنندج) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 83-108]
 • مدلSWOT تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-136]
 • مدل SWOT تحلیلی بر نقش چشمه‌های آبگرم در جذب گردشگران (مطالعه موردی؛ چشمه آبگرم نورآباد ممسنی) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-134]
 • مدل SWOT اولویت‎بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان اهر با استفاده از مدل SWOT- QSPM [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 21-42]
 • مدل TOPSIS سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 26-42]
 • مدل بیلان انرژی انسان تعیین تقویم آسایش حرارتی شهر سبزوار با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی (PET) و متوسط نظر پیش بینی شده (PMV) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]
 • مدل تحلیل اکولوژیکی توان اکولوژیک در جهت توسعه گردشگری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی AHP ( مطالعه موردی : پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو ) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-96]
 • مدل‌های کمی تحلیلی بر سطوح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های ترکیبی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 1-20]
 • مزیت رقابتی طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصد های گردشگری با استفاده از فنون LFPP و FCOPRAS [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]
 • مقاصد گردشگری طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصد های گردشگری با استفاده از فنون LFPP و FCOPRAS [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]
 • مکان‌یابی مکانیابی توسعه اکوتوریسم روستای زیارت گرگان با کاربرد GIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 59-83]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد EIA مطالعه موردی: بخش مرکزی تالش [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 19-36]
 • مناطق پانزده گانه سطح‌بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 26-42]
 • منطق فازی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 97-112]

ن

 • نورآباد ممسنی تحلیلی بر نقش چشمه‌های آبگرم در جذب گردشگران (مطالعه موردی؛ چشمه آبگرم نورآباد ممسنی) [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-134]

و

 • واحدهای زیست محیطی پهنه بندی‌گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری (مطالعه موردی: بوستان خورشید مشهد) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 101-124]
 • وفاداری به برند تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-18]