نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب درمانی بررسی جایگاه چشمه‌های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 141-167]
 • آبهای معدنی بررسی جایگاه چشمه‌های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 141-167]
 • آب و هوا تحلیل شاخص اقلیم گردشگری دمای معادل فیزیولوژی ( pet ) در شهر اهواز بازه زمانی( 2010-1980 ) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 127-142]
 • آسایش تحلیل شاخص اقلیم گردشگری دمای معادل فیزیولوژی ( pet ) در شهر اهواز بازه زمانی( 2010-1980 ) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 127-142]
 • آمیخته بازاریابی بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی(p4) در افزایش جذب گردشگر (مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 104-125]

ا

 • اثرات گردشگری بررسی و ارزیابی اثرگذاری صنعت گردشگری بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شاهو- شهرستان روانسر) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 97-114]
 • ایران مقایسه اثرگذاری توریسم بر رشد اقتصادی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-18]
 • ارتقاء گردشگری ساماندهی فعالیتی مرکز شهر خرم‌آباد با تأکید بر ارتقاء نقش گردشگری آن [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 99-122]
 • استان خراسان جنوبی برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 77-96]
 • استان گلستان اولویت‌بندی موانع جذب توریسم با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP): مورد: استان گلستان [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 19-40]
 • استا نهای ایران اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 82-103]
 • اقتصاد اکولوژیک محور کاربست رهیافت توسعه پایدار محلی با رویکرد اقتصاد اکولوژیک محور در محله بابوکان جنوبی واقع در منطقه 11 شهرداری اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 13-27]
 • اقتصاد پایدار محلی کاربست رهیافت توسعه پایدار محلی با رویکرد اقتصاد اکولوژیک محور در محله بابوکان جنوبی واقع در منطقه 11 شهرداری اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 13-27]
 • اقلیم آسایش مدل‌سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویر احمد [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 41-58]
 • اکوتوریسم بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیل SWOT و تکنیک GIS [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • اکوتوریسم پتانسیلهای گردشگری و توسعه ی پایدار اکوتوریسمی زیست بوم بیابانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 23-34]
 • اکوتوریسم نقش بازاریابی در توسعه اکوتوریسم تالاب انزلی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 115-140]
 • اکوتوریسم توان‌سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان تالش با استفاده ازروش SWOT [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 123-140]
 • اهواز تحلیل شاخص اقلیم گردشگری دمای معادل فیزیولوژی ( pet ) در شهر اهواز بازه زمانی( 2010-1980 ) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 127-142]

ب

 • بابوکان جنوبی کاربست رهیافت توسعه پایدار محلی با رویکرد اقتصاد اکولوژیک محور در محله بابوکان جنوبی واقع در منطقه 11 شهرداری اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 13-27]
 • بازاریابی بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی(p4) در افزایش جذب گردشگر (مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 104-125]
 • بخش خورگام گردشگری روستایی راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در بخش خورگام شهرستان رودبار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]
 • بخش شاهو بررسی و ارزیابی اثرگذاری صنعت گردشگری بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شاهو- شهرستان روانسر) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 97-114]
 • بخش مرکزی شهر ساماندهی فعالیتی مرکز شهر خرم‌آباد با تأکید بر ارتقاء نقش گردشگری آن [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 99-122]
 • برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 77-96]
 • بلندمدت مقایسه اثرگذاری توریسم بر رشد اقتصادی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-18]

پ

 • پتانسیل‌ها توان‌سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان تالش با استفاده ازروش SWOT [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 123-140]

ت

 • تأثیرات گردشگری بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 115-132]
 • تالاب انزلی نقش بازاریابی در توسعه اکوتوریسم تالاب انزلی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 115-140]
 • تحلیل SWOT بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیل SWOT و تکنیک GIS [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • تحلیل رگرسیون مدل‌سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویر احمد [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 41-58]
 • تحلیل سوات برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 77-96]
 • تربت جام گردشگری موسیقی ( موسیقی مقامی تربت جام) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 45-61]
 • ترکیه مقایسه اثرگذاری توریسم بر رشد اقتصادی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-18]
 • تفتان بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آنها در توسعه توریسم با استفاده از مدل پرالونگ [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 79-98]
 • توپوگرافی مدل‌سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویر احمد [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 41-58]
 • توریسم مقایسه اثرگذاری توریسم بر رشد اقتصادی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-18]
 • توریسم درمانی بررسی جایگاه چشمه‌های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 141-167]
 • توسعه ی اقتصادی- اجتماعی کویر پتانسیلهای گردشگری و توسعه ی پایدار اکوتوریسمی زیست بوم بیابانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 23-34]
 • توسعه پایدار محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-44]
 • توسعه پایدار گردشگری روستایی راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در بخش خورگام شهرستان رودبار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]
 • توسعه پایدار گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 39-48]
 • توسعه پایدار مقایسه تطبیقی استان‌های کلان منطقه شمال ایران با تأکید بر ویژگی‌های ساختاری و امکانات لازم جهت توسعه پایدار گردشگری [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 49-70]
 • توسعه ی پایدار مدیریت مشارکتی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 62-81]
 • توسعه پایدار گردشگری محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-44]
 • توسعه پایدار گردشگری برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 77-96]
 • توسعه پایدار گردشگری تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در مناطق کوهستانی ایران نمونه موردی: سیب چال، خاس خانی و آغوزی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 83-96]
 • توسعه روستایی تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسع هی پایدار شهرستان اردستان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 1-13]
 • توسعه روستایی بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، مطالعه موردی؛ دهستان لاهرود [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 35-50]
 • توسعه روستایی بررسی و ارزیابی اثرگذاری صنعت گردشگری بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شاهو- شهرستان روانسر) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 97-114]
 • توسعه روستایی شناسایی شاخص ههای توسعه گردشگری روستایی با نگاهی به گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه روستای حیدرآباد، استان ایلام) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 141-162]
 • توسعه روستایی بررسی نقش مجتمع‌های سکونتگاهی بر توسعه روستایی مطالعه موردی:( مجتمع شهرک علی اکبر) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-82]
 • توسعه شهر بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 115-132]
 • توسعه گردشگری جایگاه نوآوری در عرصه ی توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر کاشان [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 51-76]

ج

 • جاذبه های طبیعی پتانسیلهای گردشگری و توسعه ی پایدار اکوتوریسمی زیست بوم بیابانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 23-34]
 • جامعه میزبان محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-44]
 • جذب گردشگر بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی(p4) در افزایش جذب گردشگر (مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 104-125]
 • جذب گردشگر نقش بازاریابی در توسعه اکوتوریسم تالاب انزلی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 115-140]
 • جهانگردی گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 39-48]

چ

 • چشمه‌های آب گرم بررسی جایگاه چشمه‌های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 141-167]

خ

 • خرم آباد ساماندهی فعالیتی مرکز شهر خرم‌آباد با تأکید بر ارتقاء نقش گردشگری آن [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 99-122]

د

 • داده های تابلویی اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 82-103]
 • دیلمان تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در مناطق کوهستانی ایران نمونه موردی: سیب چال، خاس خانی و آغوزی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 83-96]
 • دهستان لاهرود بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، مطالعه موردی؛ دهستان لاهرود [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 35-50]

ر

 • رشد توان‌سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان تالش با استفاده ازروش SWOT [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 123-140]
 • رشد اقتصادی اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 82-103]
 • رشد اقتصادی مقایسه اثرگذاری توریسم بر رشد اقتصادی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-18]
 • رضایت‌مندی تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 97-114]
 • روستا گردشگری روستایی راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در بخش خورگام شهرستان رودبار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]

ژ

 • ژئوتوریسم بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیل SWOT و تکنیک GIS [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • ژئوتوریسم بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آنها در توسعه توریسم با استفاده از مدل پرالونگ [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 79-98]
 • ژئوسایت بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آنها در توسعه توریسم با استفاده از مدل پرالونگ [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 79-98]
 • ژئومورفیک بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آنها در توسعه توریسم با استفاده از مدل پرالونگ [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 79-98]

س

 • ساماندهی ساماندهی فعالیتی مرکز شهر خرم‌آباد با تأکید بر ارتقاء نقش گردشگری آن [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 99-122]

ش

 • شاخص دمای معادل فیزیولوژی تحلیل شاخص اقلیم گردشگری دمای معادل فیزیولوژی ( pet ) در شهر اهواز بازه زمانی( 2010-1980 ) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 127-142]
 • شهرستان اردستان تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسع هی پایدار شهرستان اردستان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 1-13]
 • شهرستان ماهنشان بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیل SWOT و تکنیک GIS [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • شهرک بررسی نقش مجتمع‌های سکونتگاهی بر توسعه روستایی مطالعه موردی:( مجتمع شهرک علی اکبر) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-82]
 • شهر کاشان جایگاه نوآوری در عرصه ی توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر کاشان [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 51-76]
 • شهرک تاریخی ماسوله بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی(p4) در افزایش جذب گردشگر (مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 104-125]
 • شهرکرمانشاه بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 115-132]
 • شهرکرمانشاه. تأثیرات گردشگری بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 115-132]
 • شهرکرمانشاه. تأثیرات گردشگری بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 115-132]
 • شهرک علی اکبر بررسی نقش مجتمع‌های سکونتگاهی بر توسعه روستایی مطالعه موردی:( مجتمع شهرک علی اکبر) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-82]

ص

 • صنعت گردشگری تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسع هی پایدار شهرستان اردستان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 1-13]
 • صنعت گردشگری محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-44]
 • صنعت گردشگری تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 97-114]

ط

 • طبیعت‌گردی تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در مناطق کوهستانی ایران نمونه موردی: سیب چال، خاس خانی و آغوزی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 83-96]
 • طبیعت گردی بیابان پتانسیلهای گردشگری و توسعه ی پایدار اکوتوریسمی زیست بوم بیابانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 23-34]

ظ

 • ظرفیت برد گردشگری تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در مناطق کوهستانی ایران نمونه موردی: سیب چال، خاس خانی و آغوزی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 83-96]
 • ظرفیت گردشگری بررسی و تحلیل ظرفیت‌های گردشگری هورامان با تأکید بر خوانش منظر فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 59-78]

ف

 • فرآیند تحلیل شبکه برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 77-96]
 • فرص ت های سرمای ه گذاری کاربست رهیافت توسعه پایدار محلی با رویکرد اقتصاد اکولوژیک محور در محله بابوکان جنوبی واقع در منطقه 11 شهرداری اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 13-27]

ق

 • قروه تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 97-114]

ک

 • کشاورزی شناسایی شاخص ههای توسعه گردشگری روستایی با نگاهی به گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه روستای حیدرآباد، استان ایلام) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 141-162]
 • کشاورزی شهری کاربست رهیافت توسعه پایدار محلی با رویکرد اقتصاد اکولوژیک محور در محله بابوکان جنوبی واقع در منطقه 11 شهرداری اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 13-27]
 • کلان منطقه شمال ایران مقایسه تطبیقی استان‌های کلان منطقه شمال ایران با تأکید بر ویژگی‌های ساختاری و امکانات لازم جهت توسعه پایدار گردشگری [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 49-70]
 • کویر تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسع هی پایدار شهرستان اردستان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 1-13]

گ

 • گردشگر محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-44]
 • گردشگری گردشگری موسیقی ( موسیقی مقامی تربت جام) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 45-61]
 • گردشگری بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی(p4) در افزایش جذب گردشگر (مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 104-125]
 • گردشگری تحلیل شاخص اقلیم گردشگری دمای معادل فیزیولوژی ( pet ) در شهر اهواز بازه زمانی( 2010-1980 ) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 127-142]
 • گردشگری بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، مطالعه موردی؛ دهستان لاهرود [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 35-50]
 • گردشگری جایگاه نوآوری در عرصه ی توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر کاشان [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 51-76]
 • گردشگری بررسی و ارزیابی اثرگذاری صنعت گردشگری بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شاهو- شهرستان روانسر) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 97-114]
 • گردشگری شناسایی شاخص ههای توسعه گردشگری روستایی با نگاهی به گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه روستای حیدرآباد، استان ایلام) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 141-162]
 • گردشگری گردشگری روستایی راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در بخش خورگام شهرستان رودبار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]
 • گردشگری مقایسه تطبیقی استان‌های کلان منطقه شمال ایران با تأکید بر ویژگی‌های ساختاری و امکانات لازم جهت توسعه پایدار گردشگری [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 49-70]
 • گردشگری اولویت‌بندی موانع جذب توریسم با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP): مورد: استان گلستان [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 19-40]
 • گردشگری پایدار گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 39-48]
 • گردشگری روستایی مدیریت مشارکتی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 62-81]
 • گردشگری روستایی بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، مطالعه موردی؛ دهستان لاهرود [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 35-50]
 • گردشگری روستایی شناسایی شاخص ههای توسعه گردشگری روستایی با نگاهی به گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه روستای حیدرآباد، استان ایلام) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 141-162]
 • گردشگری زیارتی «ارائه‌ی مسیرهای بهینه‌ی گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری» [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 13-38]
 • گردشگری سبز گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 39-48]
 • گردشگری سلامت بررسی جایگاه چشمه‌های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 141-167]
 • گردشگری شهری بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 115-132]
 • گردشگری فرهنگی گردشگری موسیقی ( موسیقی مقامی تربت جام) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 45-61]
 • گردشگری فرهنگی ـ آیینی بررسی و تحلیل ظرفیت‌های گردشگری هورامان با تأکید بر خوانش منظر فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 59-78]
 • گردشگری کویر تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسع هی پایدار شهرستان اردستان [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 1-13]
 • گردشگری مذهبی اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 82-103]
 • گردشگری مشهد «ارائه‌ی مسیرهای بهینه‌ی گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری» [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 13-38]
 • گردشگری موسیقی گردشگری موسیقی ( موسیقی مقامی تربت جام) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 45-61]

م

 • مجتمع‌های سکونتگاهی بررسی نقش مجتمع‌های سکونتگاهی بر توسعه روستایی مطالعه موردی:( مجتمع شهرک علی اکبر) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-82]
 • محدودیت‌ها توان‌سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان تالش با استفاده ازروش SWOT [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 123-140]
 • محیط زیست محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-44]
 • محیط زسیت گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 39-48]
 • مدیریت گردشگری «ارائه‌ی مسیرهای بهینه‌ی گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری» [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 13-38]
 • مدیریت مشارکتی مدیریت مشارکتی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 62-81]
 • مدل پرالونگ بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آنها در توسعه توریسم با استفاده از مدل پرالونگ [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 79-98]
 • مزیت نسبی آشکار اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 82-103]
 • مسیرهای بهینه‌ی گردشگری «ارائه‌ی مسیرهای بهینه‌ی گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری» [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 13-38]
 • مشارکت مدیریت مشارکتی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 62-81]
 • منظر فرهنگی بررسی و تحلیل ظرفیت‌های گردشگری هورامان با تأکید بر خوانش منظر فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 59-78]
 • موانع جذب توریسم اولویت‌بندی موانع جذب توریسم با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP): مورد: استان گلستان [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 19-40]
 • موسیقی مقامی گردشگری موسیقی ( موسیقی مقامی تربت جام) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 45-61]

ن

 • ناکارایی اولویت‌بندی موانع جذب توریسم با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP): مورد: استان گلستان [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 19-40]
 • نقش بازاریابی نقش بازاریابی در توسعه اکوتوریسم تالاب انزلی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 115-140]
 • نوآوری جایگاه نوآوری در عرصه ی توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر کاشان [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 51-76]

ه

 • هزینه‌ی سفر «ارائه‌ی مسیرهای بهینه‌ی گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری» [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 13-38]
 • هورامان بررسی و تحلیل ظرفیت‌های گردشگری هورامان با تأکید بر خوانش منظر فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 59-78]