اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com
09181504074

سردبیر

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com
09181504074

مدیر داخلی

سید نصرالله موسوی

خغزافیا و برنامه ریزی توریسم فوق لیسانس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

nas.mosavi2013gmail.com
09368638371

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com
09181504074

دکتر عباس ملک حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

malekhoseiniyahoo.com
09183611417

دکتر امیر گندمکار

جغرافیا و اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

aagandomkaryahoo.com
09133254097

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی

mtrazaviangmail.com
09121144995

دکتر نصرالله مولائی هشتجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

nmolaei.abadgaranyahoo.com
09111311751

دکتر سیمین تولایی

جغرافیای طبیعی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

stavallyeegmail.com
09125497517

دکتر حسن بیگ محمدی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

beikmohamadi_hyahoo.com
09133276814

دکتر حسین سلیمیان

مدیریت صنعتی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر

salimian135132yahoo.com
09183140281

دکتر صادق صالحی

جامعه شناسی و محیط زیست دانشیار دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir
09113137292

دکتر محمود ضیایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mdziaeegmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر علیرضا روزبهانی

زبان وادبیات فارسی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

golam122000yahoo.com
09189518504

ویراستار انگلیسی

دکتر حمید رضا خلجی

آموزش زبان انگلیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

hrkhalaji20gmail.cm
09183515567