اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com
09181504074

سردبیر

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com
09181504074

مدیر داخلی

فائزه خرمیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fa.khoramiangmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com
09181504074

دکتر عباس ملک حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

malekhoseiniyahoo.com
09183611417

دکتر امیر گندمکار

جغرافیا و اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

aagandomkaryahoo.com
09133254097

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی

mtrazaviangmail.com
09121144995

دکتر نصرالله مولائی هشتجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

nmolaei.abadgaranyahoo.com
09111311751

دکتر سیمین تولایی

جغرافیای طبیعی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

stavallyeegmail.com
09125497517

دکتر حسن بیگ محمدی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

beikmohamadi_hyahoo.com
09133276814

دکتر حسین سلیمیان

مدیریت صنعتی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر

salimian135132yahoo.com
09183140281

دکتر صادق صالحی

جامعه شناسی و محیط زیست دانشیار دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir
09113137292

دکتر محمود ضیایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mdziaeegmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر علیرضا روزبهانی

زبان وادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

aroozbahani93yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حمید رضا خلجی

آموزش زبان انگلیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

hrkhalaji20gmail.cm
09183515567