راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

برای دریافت فایل راهنمای ثبت و ارسال مقاله    اینجا   کلیک کنید    

 

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله

 

  1. مقالات باید در صفحات A4 یک رو با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتی متر و عناوین با قلم B Titr و اندازه فونت 13 ، متن با قلم B Nazanin  و اندازه فونت 14(برای مقالات لاتین با قلم تایمز 13)  و  تحت نرم افزار WORD 2007-2010  در حداکثر 15صفحه ، حروفچینی شده و از طریق وب سایت فصلنامه  ارسال شوند.

2.  صفحه ی اول باید شامل: نام، عنوان مقاله، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (ها) و منابع مالی تحقیق (در صورت لزوم) باشد.مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌ خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار) در صفحه جداگانه ذکر شود.

3. ارسال چکیده انگلیسی (حداکثر 8-12 سطر)، در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبه علمی آنان الزامی است.


4.  متن مقاله باید به ترتیب شامل: ، چکیده ، 4 تا 7 کلمه ی کلیدی در مورد زمینه ی تحقیق، مقدمه، روش بررسی،شکلها و نمودارها، نتایج و بحث، و نتیجه گیری،  خلاصه ی انگلیسی و فهرست منابع باشد

5. جدول ها به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالا و توضیحات و منبع جدول در زیر آن در متن آورده شود

6. نمودارها و اشکال به تعداد محدود با شماره و عنوان و توضیحات و منبع در زیر آن در متن آورده شود.
7. خلاصه ی انگلیسی باید بر روی یک صفحه ی جداگانه، به تریب شامل عنوان مقاله، نام نویسنده (ها) نشانی کامل (به صورت زیر نویس) ، متن، و 4 تا 7 کلمه کلیدی باشد.


8. منابعی باید در پایان مقاله در قسمت «منابع و مآخذ» ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.

 

9. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله به شرح زیر آورده شود:

 

-     مجلات معتبر علمی: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ ، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.سال انتشار.عنوان مقاله.نام کامل مجله، شماره جلد(شماره دوره):شماره صفحات.

مثال:

رفیعیان،ا.،درویش صفت،ع.،نمیریان،م.1385.بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست7.مجله منابع طبیعی ایران،56(4):852-843.

Pottine,M.,casentini,B.,Fazi,S.,giovanardi,F.2007.A revisiation of TRIX for tropic status assessment in the European Water Framework Directive application.Journal of Environmental Pollution,24(3):413-426.

-     مقالات: نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره ی مجله و شماره ی اولین و آخرین صفحه­ی مقاله خواهد آمد.

-     همایش ها و کنفرانس ها: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ ، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.سال برگزاری.عنوان مقاله.نام همایش، محل برگزاری، روز،ماه.شماره صفحات.

مثال:

ثقفی،م.،شریفی،م.،هلجی اسدی،م.1384.بررسی پتانسیل باد در استان قزوین برای احداث نیروگاه برق بادی.پنجمین همایش ملی انرژی،تهران،17-16 شهریور.658-637.

-     پایان نامه: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ........... . سال انتشار.عنوان پایان نامه.مقطع و رشته تحصیلی،نام دانشگاه.تعداد کل صفحات.

مثال:

مشکیان،ع.1381.بررسی و ارزشیابی محیطی و بیولوژیکی میزان غلظت سرب در کارگران خدمات شهری در یکی از مناطق پر ترافیک شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس.253 صفحه.

-     کتاب(تألیف): نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ ، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.سال انتشار.عنوان کتاب.شماره چاپ.ناشر.صفحات کتاب.

مثال:

ترکیان،ا.1380.مهندسی کنترل آلودگی هوا.چاپ اول.انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.157 صفحه.

Cheng,G.1984.Problems on Zonation of high altitude Permafrost.Second Edition.Oxford University Press.853P.

-     کتاب(ترجمه): نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ ، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.سال انتشار.عنوان کتاب.نام و نام خانوادگی مترجم.شماره چاپ.ناشر.صفحات کتاب.

 

- منابع الکترونیک: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ .سال انتشار.عنوان مقاله.نام مجله.شماره جلد.نام سایت اینترنتی.

10. پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. مقاله نباید در هیچ‌یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه‌مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده/ نویسندگان موظف‌اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.

11. مجله فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که به زبان فارسی بوده، در زمینه نظریه و نقد ادبی و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.

12. مجله در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن ‌آزاد است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایشِ فصلنامه در آن‌ها رعایت نشده است، معذوریم. 

ابتدای صفحه

 

ابتدای صفحه

© 2015 - Journal Management System. Created by sinaweb.