دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، آذر 1397، صفحه 1-165 
7. تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری ( مطالعه موردی) شهر کجور

صفحه 109-124

جمشید عینالی؛ محمد علی الهی چورن؛ مهدی چراغی