دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، شهریور 1397، صفحه 1-150 
3. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری بر اساس روشهای اطلاعات متقابل

صفحه 35-50

علی جهان تیغ پور؛ محمد رضا شفیعی؛ رقیه علیجانی علیجانی وند