دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 1-174 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر اگروتوریسم بر توسعه پایدار نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

صفحه 1-16

اکبر مهدی زاده؛ حسین سلیمانی؛ علی شکور؛ سید رامین غفاری


3. ترتیبات حمایتی از گردشگران مذهبی در اسناد جهانی

صفحه 37-62

علی رضا کشتکار؛ مسعود راعی دهقی؛ منوچهر توسلی نائینی