دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-161