دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، آذر 1400، صفحه 1-144 
6. بررسی نقش مدل برندسازی شهری در گسترش گردشگری گیلان

صفحه 85-98

سمانه اخوان فومنی؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده