دوره و شماره: دوره 10، شماره 39 - شماره پیاپی 25، شهریور 1400، صفحه 1-138