دوره و شماره: دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 25، خرداد 1400، صفحه 1-168 
8. تدقیق توسعه گردشگری در بازآفرینی فرهنگ مبنا ( مطالعه موردی : بافت تاریخی شهر مینودری )

صفحه 121-138

امیر علی محمدی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ محمد رضا پاکدل