دوره و شماره: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 20، اسفند 1399، صفحه 1-162 
2. ارزیابی توان ژئوتوریسم منطقه شورسو شهرستان ملکان

صفحه 25-38

موسی عابدینی؛ نازفر آقازاده؛ ابوذر صادقی