دوره و شماره: دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 20، آذر 1399، صفحه 1-162 
2. اکوتوریسم و جایگاه آن در اقتصاد شهری شهر پاوه

صفحه 19-36

جمال ابراهیمی؛ عباس ملک حسینی؛ بیژن رحمانی