دوره و شماره: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 15، تابستان 1399، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

1. راهکارهای توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفه‏ های منطقه‏ ای

صفحه 1-16

وحید خوش الحان؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر