دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 1-168 
2. عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهر لاهیجان

صفحه 27-48

رحیم پرمایه؛ مهرداد رمضان پور؛ کیا بزرگمهر؛ آمنه حقزاد