دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 1-165 
3. ارزیابی آثار و پیامد های گردشگری در نگرش و کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: مشکین شهر

صفحه 41-56

داود داداش اوغلی؛ حسین واردی فخر آبادی؛ ناهید عبداله زاده هنجنی


6. ترمیم بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری(مطالعه موردی: شهر خوی)

صفحه 89-108

علی خضرلوی اقدم؛ کریم حسین زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی