دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 1-175 
3. بررسی و تحلیلی بر چالشهای توسعه توریسم شهری نمونه موردی شهر تبریز

صفحه 33-46

سپیده قربانی گلزاری؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بشیر بیگ بابایی