دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-165 
8. آینده صنعت گردشگری استان گلستان: سناریوها و راهکارهای پیشنهادی

صفحه 131-150

زهرا الداغی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ سامره شجاعی؛ حسین دیده خانی