دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-162