دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، آذر 1393، صفحه 1-142