دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 1-146