دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-152