دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-142