بر اساس نویسندگان

آ

 • آب چر، بهجت [2] استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر- گروه مدیریت
 • آزادی، سیامک [1] عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی مدیریت راهبردی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
 • آقازاده، فیروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد GIS دانشگاه تبریز

ا

ب

پ

 • پاشازاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • پرمایه، رحیم [1] مدیر خدمات دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • پوربلیغی، مجید [1] معاون فنی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان
 • پورمجیدی، رضا [1] دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

ت

ج

چ

ح

خ

 • خاندل، محمود [1] دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمان
 • خداپرست، محمد [1] کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل
 • خدائی، زهرا [1] گروه شهرسازی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خصم افکن نظام، عرفان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • خضرلوی اقدم، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

د

 • داداش اوغلی، داود [1] جغرافیا و برنامه ریزی شهری، بهسازی و نوسازی شهری، دانشگاه پیام نور، هشترود، ایران
 • دانشور، فاطمه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • دیده خانی، حسین [1] گروه مدیریت،واحد علی اباد کتول،دانشگاه ازاد اسلامی،علی اباد کتول،ایران

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیاء، عفت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران

ع

ف

ق

 • قادری، اسماعیل [1] مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران
 • قاسمی، نوشین [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • قدمگاهی، سید ناصر [1] گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • قربانی، فاطمه [1] 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر-همدان-ایران-ghorbani.f1391@gmail.com
 • قربانی گلزاری، سپیده [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • قره بیگلو، حسین [2] هیات علمی- مدیر گروه- گروه مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی