گردشگری مذهبی و انگیزه‌های حضور در همایش‌های رهبری مذهبی ( رویکرد توسعه رهبری معنوی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

همایش‌های مذهبی شکل نوینی از رویدادهای معنوی برای رهبران با نقش‌های نهادی / وزارتی می‌باشند. علیرغم تحقیقات زیاد، مشخص نیست که چه چیزی فی‌النفسه به این رهبران انگیزه می‌دهد تا در یک همایش مذهبی حضور داشته باشند. بنابراین هدف تحقیق مفهوم سازی گردشگری مذهبی و توسعه رهبری معنوی با رویکرد همایش‌های رهبری مذهبی در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند غیر احتمالی و برای چهار رویداد مذهبی از کل همایش‌های مذهبی در روز تعطیل در سال 1398 بر گزار شده تعیین گردید. چارچوب مفهومی شامل نظریه رهبری معنوی( فرای 2003 )، صلاحیت‌های محوری رهبری مذهبی(مالفورس و مانچینی 2004) و متغیرهای بخش بندی ویژگی‌ها (کاسینسکی و راندل – تیله 2011) جهت تعیین انگیزه‌های ذاتی برای حضور در یک همایش مذهبی در5 بخش: تشویق معنوی، شنیدن از سخنران کلیدی، تجهیز شدن بهتر به نقش سازمانی، گوش دادن به سایر سخنرانان و انگیزه دادن به من برای دخیل شدن در رهبری طراحی گردید. نتایج نشان داد: با اینکه صلاحیت‌های محوری دانش (دانستن)، مهارت‌های اجرایی، احساسات و شخصیت به صورت دوطرفه جامع و فراگیر ظاهر می‌شوند، دو انگیزه کلیدی تشویق معنوی (مهارت‌ها) و تجهیز بهتر به نقش سازمانی فعلی (شخصیت) نمایانگر محرک‌های کلیدی حضور در همایش هستند که موضوع رویداد را منعکس می‌کنند. موسیقی به معنی نیایش و مناجات، برای تشویق و باورهای یک گردشگر مفید می‌باشد؛ اما یک محرک اصلی برای حضور در همایش نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Tourism and Motivations for Attending Religious Leadership Conferences (Spiritual Leadership Development Approach)

نویسنده [English]

 • Mostafa Heidari Haratemeh
Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran
چکیده [English]

Religious conferences are a new form of spiritual event for leaders with institutional/ministerial roles. Despite considerable research in this area, it is largely unclear what exactly motivates these leaders to attend a religious conference. Therefore, the real goal of conceptualizing religious tourism and developing spiritual leadership was considered with the approach of religious leadership conferences. Sampling was determined as a non-probability purpose for four religious events from all religious conferences held on holidays in 1398. The conceptual framework includes the theory of spiritual leadership (over 2003), the core competencies of religious leadership (Malphurs and Mancini (2004), and the characteristics of segmentation variables (Tkaczynski and Rundle-Thiele 2011) for determining the intrinsic motivation, attending a religious conference in five designed spiritual encouragement, listening to an influential lecturer, better equipment in an organizational role, listening to other speakers, and motivating one to be involved in leadership. The results showed that although the core competencies of knowledge, executive skills, emotions, and personality appear in a comprehensive and all-encompassing way, the two important motivations seemed to be spiritual encouragement (skills) and better equipped with the current organizational role (personality) representing the key motivators for attendance. Some conferences reflect the theme of the event. Music which is here meant saying prayers and supplications is useful for encouraging a tourist's beliefs but is not a major motivator for attending a conference.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : religious leadership conference
 • Core competencies
 • religious event
 • Market segmentation
 • spiritual leadership
 •  

   

  • Allport, G. W., & Ross, J. M. 1967. Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432-443. https://doi.org/10.1037/h0021212.
  • Andereck, K. L., & Caldwell, L. L. 1994. Variable selection in tourism market seg-mentation models. Journal of Travel Research, 33(2), 40-46. https://doi.org/10.1177/004728759403300207.
  • Anderson, M. H., & Sun, P. Y. Y. 2017. Reviewing leadership Styles: Overlaps and the need for a new ‘Full-Range’ theory. International Journal of Management Reviews, 19(1), 76-96. https://doi.org/10.1111/ijmr.12082.
  • Arcodia, C., & Whitford, M. 2007. Festival attendance and the development of social capital. Journal of Convention & Event Tourism, 8(2), 1-18. https://doi.org/10.1300/ J452v08n02_01.
  • Barnett, T., & Bass, K. B. G. 1996. Religiosity, ethical ideology, and intentions to report a peer's wrongdoing. Journal of Business Ethics, 15(11), 1161-1174. https//: doi.org/10.1007/BF00412815.
  • Bellamy, J., & Castle, K. 2004. 2001 church attendance estimates (NCLS Occasional Paper 3). Sydney, Australia: NCLS Research.
  • Chand, S. R. 2015. Leadership Pain: The classroom for growth. Nashville, Tennessee Thomas Nelson, Inc.
  • Connell, J. 2005. Hillsong: A megachurch in the Sydney suburbs. Australian Geographer, 36(3), 315-332. https://doi.org/10.1080/00049180500325710.
  • Dolnicar, S., Coltman, T., & Sharma, R. 2015. Do satisfied tourists really intend to come Back? Three concerns with empirical studies of the link between satis faction and behavioral intention. Journal of Travel Research, 54(2), 152-178.
  • Dolnicar, S., Kaiser, S., Lazarevski, K., & Leisch, F. 2012. Biclustering: Overcoming data dimensionality problems in market segmentation. Journal of Travel Research, 51(1), 41-49. https://doi.org/10.1177/0047287510394192.
  • Eade, J. 1992. Pilgrimage and tourism at lourdes, France. Annals of Tourism Research, 19(1), 18-32. https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90104-W.
  • Egel, E., & Fry, L. W. 2017. Spiritual leadership as a model for islamic leadership Public Integrity, 19(1), 77-95. https://doi.org/10.1080/10999922.2016.1200411.
  • Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. 2005. Spiritual leadership and army trans formation: Theory, measurement, and establishing a baseline. The Leadership Quarterly, 16(5), 835-862. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.07.012.
  • Gibson, T. 2008. Religion and civic engagement among America's youth. The Social Science Journal, 45(3), 504-514.
  • Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. 1959. The motivation to work (2nd ed.) New York: NY: Wiley.
  • Howe, N., & Strauss, W. 2009. Millennials rising: The next great generation. America Vintage.
  • Jeon, K. S., Passmore, D. L., Lee, C. H., & Hunsaker, W. 2013. Spiritual leadership: A validation study in a Korean context. Journal of Management, Spirituality Religion, 10(4), 342-357. https://doi.org/10.1080/14766086.2013.801026.
  • Kotler, P. 1980. Principles of marketing. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
  • Lu, T., & Cai, L. A. 2011. An analysis of image and loyalty in convention and exhibition tourism in China. Event Management, 15(1), 37-48.
  • MacIlvaine, W. R., Nelson, L. A., Stewart, J. A., & Stewart, W. C. 2013. Association of strength of religious adherence to quality of life measures. Complementary Therapies in Clinical Practice, 19(4), 251-255.
  • National Church Life Survey. 2012. Regional church life report- Queensland Baptist church. Strathfield, Australia: NCLS Research.
  • Norusis, M. J. 2011. IBM SPSS statistics 19 procedures companon. USA: Addison Wesley.
  • Onyx, J., & Leonard, R. 2005. Australian grey nomads and american Snowbirds Similarities and differences. The Journal of Tourism Studies, 16(1), 61-68.
  • Park, M., Yang, X., Lee, B., Jang, H.-C., & Stokowski, P. A. 2002. Segmenting casino gamblers by involvement profiles: A Colorado example. Tourism Management.
  • Poria, Y., Butler, R., & Airey, D. 2004. Links between tourism, heritage, and reasons for visiting heritage sites. Journal of Travel Research, 43(1), 19-28. https//: doi.org/10.1177/0047287504265508.
  • Poria, Y., Reichel, A., & Biran, A. 2006. Heritage site management- motivations and expectations. Annals of Tourism Research, 33(1), 162-178.
  • Raj, R., & Morpeth, N. D. 2007. Religious tourism and pilgrimage management: An international perspective. Wallingford, United Kingdom: CABI International.
  • Rinschede, G. 1992. Forms of religious tourism. Annals of Tourism Research, 19(1) 51-67 https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90106-Y.
  • Sanchez-García, I., Pieters, R., Zeelenberg, M., & Bigne, E. 2012. When satis fied consumers do not Return: Variety Seeking's effect on short- and long-term intentions. Psychology & Marketing, 29(1), 15-24.
  • Shuo, Y. S., Ryan, C., & Liu, G. 2009. Taoism, temples and tourists: The case of Mazu pilgrimage tourism. Tourism Management, 30(4), 581-588.
  • Strack, G., Fottler, M., Wheatley, M., & Sodomka, P. 2002. Spirituality and effective leadership in healthcare: Is there a connection? Frontiers of Health Services Management, 18(4), 3-45.
  • Tkaczynski, A., & Stokes, R. 2010. Festperf: A service quality measurement scale for festivals. Event Management, 14(1), 69-82. https://doi.org/10.3727.
  • Tkaczynski, A., & Toh, Z. H. 2014. Segmentation of visitors attending a multicul tural Festival: An australian scoping study. Scandinavian Journal of Hospitality Tourism, 14(3), 296-314. https://doi.org/10.1080/15022250.2014.946231.
  • 2014. Tourism can protect and promote religious heritage [Press release].
  • 2016. UNWTO definition of tourism.
  • Watt, W. M. 2014. Relational principles for effective church leadership. Journal of Leadership Education, 13(2), 125-139. https://doi.org/10.12806/V13/I2/T1.
  • Zhao, W., Ritchie, J. B. R., & Echtner, C. M. 2011. Social capital and tourism entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 38(4), 1570-1593. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.02.006.