بررسی نقش طرح‌های توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر لمزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحدلارستان، دانشگاه آزاداسلامی، لارستان، ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا، واحدلارستان، دانشگاه آزاداسلامی، لارستان، ایران

3 استادیارگروه جغرافیا، واحدلارستان، دانشگاه آزاداسلامی، لارستان، ایران

چکیده

طرح‌های توسعة شهری مهم‌ترین ابزار ساماندهی شهرها به شمار می‌روند. به‌رغم همه‌ی تمهیداتی که در تهیه طرح‌ها و تنظیم محتویات آن‌ها صورت گرفته است، بسیاری از این طرح‌ها در دست‌یابی به اهداف خود به‌خصوص توسعه گردشگری ناموفق بوده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی نقش طرح­های توسعه‌ی شهری بر توسعه گردشگری در شهر لمزان بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. محدودة انتخاب­شده شهر لمزان مرکز مهران از توابع شهرستان بندرلگه در استان هرمزگان بود. به منظور شناسایی مهمترین معیارهای تأثیرگذار ابتدا از طریق مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان و برنامه­ریزان شهری اقدام به شناسایی موانع توسعه گردشگری شد. معیارهای شناساسی شده عبارتند از: 1- موانع و مشکلات مدیریت شهری، 2- مسائل و مشکلات تصویب طرح، 3- مسائل و مشکلات فرآیند تهیة طرح بودند. معیارها در قالب پرسشنامة دلفی فازی در اختیار جامعة آماری متشکل از 120 نفر از مدیران ارشد شهری، و اعضای هیأت علمی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد طرح‌های توسعه شهری بر توسعه گردشگری شهر لمزان تأثیر داشته است. همچنین نتایج آزمون t نشان داد مدیریت شهری، فرایند تصویب طرح و فرایند تهیه طرح بر توسعه گردشگری شهر لمزان تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Urban Development Projects in Tourism Development of Lamzan

نویسندگان [English]

 • Mohammad Avar 1
 • Marzieh Moghli 2
 • Mohammad Ebrahim Afifi 3
1 Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
2 Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
3 Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Urban development plans are the most important tools for organizing cities. Despite all the efforts that have been made in preparing the plans and arranging their contents, many of these plans have failed to achieve their goals, especially the development of tourism. The purpose of this study was to investigate the role of urban development plans in tourism development in the city of Lamzan. The research method was a  combination of exploratory types. The selected area of ​​Lamzan city located at the center of Mehran is one of the subordinates of Bandar Lengeh in Hormozgan province. To identify the most important effective criteria, some obstacles of tourism development were identified through interviews with 20 experts and urban planners. The identified criteria are (a) obstacles and problems of urban management, (b) Issues and problems of project approval, (c) problems of the project preparation process. The criteria were provided to the statistical population consisting of 120 senior city managers and faculty members in the form of a fuzzy Delphi questionnaire. The results of the analysis of variances showed that urban development plans have an impact on tourism development in Lamzan. Also, the results of the t-test showed that urban management, the plan approval process, and the plan preparation process had an impact on the tourism development in Lamzan city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Development Plans
 • tourism development
 • Lamzan city
 •  

  • آقاعلیخانی، م.، و بخشنده نصرت، ع.، و رحمانی، م. (1397). نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری, مطالعه موردی: شهر رامسر. مدیریت شهری، 17(51 )، 183-197.
  • امینیان، ن.، و سیدنقوی، م.، و جهانیان، م.، و امامی، س. (1396). وضعیت ارزیابی شاخص‌های حکمروایی مطلوب در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر تهران). اقتصاد و مدیریت شهری، 5(2 (پیاپی 18)), 127-139.
  • براتی، ا، محمدی، ج (1389)، بررسی‌های جغرافیایی: نقد، تحلیل و ارزیابی تحقق طرح‌های‌هادی شهری: (نمونه‌ی موردی طرح‌هادی شهر درچه)، رشد آموزش جغرافیا، شماره 93.
  • بهرامیان، م.، و شمس الدینی، ع. (1397). تحلیلی کمی بر نقش مدیریت شهری در ارتقای صنعت گردشگری در شهرها (مورد پژوهی: شهر مرودشت). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, 9(32 ), 131-140.
  • پوراحمد، ا.، و حاتمی نژاد، ح.، و حسینی، س. (1385). آسیب شناسی طرح‌های توسعه شهری در کشور. پژوهشهای جغرافیایی, 38(58), 167-180.
  • پورحسین روشن, ح, پورجعفر, م, علی اکبری, ص (1400). تبیین چالش‌های تحقق پذیری طرح‌های شهری در ایران. 31(2)، 111-128 .
  • تقوایی، م.، و صفرآبادی، ا. (1390). نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی - شهر کرمانشاه). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, 1(4), 35-52.
  • حسین زاده دلیر، ک.، و پورمحمدی، م.، و سلطانی، ع. (1387). طرح‌های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا (مورد مطالعه: طرح جامع تبریز). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 7(11), 209-223.
  • رهنمایی، محمد تقی و شاه حسینی، پروانه، 1383، فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
  • ضیایی، م.، و عباسی کارجگان، د.، و کاظمیان، غ.، و کروبی، م. (1394). شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران. اقتصاد و مدیریت شهری, 4(13), 121-144.
  • غمامی، م، (1383)، گزیده مطالعات طرح راهبردی توسعه کالبدی مجموعه شهری. تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
  • قربانی، ح.، و رکن الدین افتخاری، ع.، و‌هاشمی، س.، و زاهدی، ش. (1399). ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران). گردشگری و توسعه, 9(3 ), 73-89.
  • مزینی، م، (1378)، برنامه‌ریزی تکثرگرا، برنامه‌ریزی وکالتی، شهرداری‌ها، مجله شهرداری، ش 1 و 2.
  • ملک حسینی، ع. (1396). بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهر سمنان. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی), 9(3 ), 1-23.
  • García-Ayllón, S (2015). La Manga case study: Consequences from short-term urban planning in a tourism mass destiny of the Spanish Mediterranean coast, Cities, Volume 43.
  • Mandić A, Kennell, J (2021). Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives, Tourism Management Perspectives, Volume 39.
  • Shidong Liu, Jianjun Zhang, Yuhuan Geng, Jiao Li, Yibo Wang, Jie Zhang (2021). Plausible response of urban encroachment on ecological land to tourism growth and implications for sustainable management, a case study of Zhangjiajie, China, Ecological Indicators, Volume 132.
  • Tretter, E M., (2012). Contesting Sustainability: ‘SMART Growth’ and the Redevelopment of Austin’s Eastside, International Journal of Urban and Regional Research, Volume 37.1, pp. 297–310.