سنجش ظرفیت پذیری گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای وکیل‌آباد اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

امروزه توسعه گردشگری پایدار در نواحی روستایی یکی از راهبردهایی است که در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق سنجش ظرفیت­پذیری گردشگری روستای وکیل­آباد به‌عنوان یک مقصد مهم گردشگری روستایی در شهرستان اردبیل می­باشد. جامعه آماری این تحقیق فعالین بخش گردشگری روستا، مردم روستا و متخصصین محلی می­باشد. در این خصوص، برای تعیین ظرفیت گردشگری از مدل TCC و جهت سنجش اثرات توسعه گردشگری از آزمون t تک­نمونه­ای و t مستقل استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که ظرفیت پذیرش مؤثر روزانه روستای وکیل­آباد در حالت متمرکز برابر با 18924 نفر و در حالت گسترده برابر با 63351 نفر می­باشد. همچنین توسعه گردشگری روستا از نظر روستاییان و متخصصین محلی، اثرات مثبت و منفی زیادی را در پی داشته است. نظرات آنها در خصوص اثرات گردشگری و ظرفیت تحمل روستای وکیل­آباد از نظر متغیرهای مربوط به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Capacity of Rural Tourism (Case Study: Vakilabad Village, Ardabil)

نویسندگان [English]

 • Bahram Imani 1
 • arastoo yari hesar 1
 • sadegh abdi 2
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 M.A., Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Today, the development of sustainable tourism in rural areas is one of the strategies that has been considered in most countries of the world. The main purpose of this study is to assess the tourism potential of Vakilabad village as an important rural tourism destination in Ardabil city. The statistical population of this research is rural tourism activists, villagers and local experts. In this regard, to determine the tourism capacity of the TCC model and to measure the effects of tourism development, one-sample t-test and independent t-test have been used. The results show that the effective daily reception capacity of Vakilabad village in the centralized state is equal to 18924 people and in the wide state is equal to 63351 people. Also, the development of rural tourism has had many positive and negative effects for the villagers and local experts. Their views on the effects of tourism and the tolerance capacity of Vakilabad village are not significantly different in terms of variables related to economic, social and environmental dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Reception capacity
 • Rural tourism
 • Vakilabad village
 • Ardabil City
 1.  

  1. حسن­پور، محمود، احمدی، زینب، الیاسی، حسن، 1390، تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران نمونة موردی شهداد، مرنجاب - بند ریگ و مصر- فرحزاد، فصلنامة مطالعات گردشگری، 14: 177-197.
  2. حیدری، محمدتقی، رحمانی، مریم، خانمرادی، سجاد، حقی، یعقوب، 1400، تبییـن راهبـردی پیشـران‌های رقابت­پذیـری گردشـگری در دسـتیابی بـه بازارهـای هدف گردشگری، مورد مطالعه: استان زنجان، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، 10: 35-49.
  3. رحیم­پور، علی، 1392، تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران، نشریه گردشگری، 1: 18-1.
  4. زارعی، قاسم، حاضری،‌هاتف، علی­نژاد سلیم، لیدا، 1397، تأثیر ظرفیت پذیرش اجتماعی گردشگران عشایری در توسعه پایدار (ایل قشقایی تیره هیبت­لو)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 11: 21-31.
  5. سالمی، مهدی، جوزی، سیدعلی، ملماسی، سعید، رضاییان، سحر، 1398، ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی)، جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 9: 53-63.
  6. علیقلی­زاده فیروزجایی، ناصر، بریمانی، فرامرز، تقی­زاده ارمکی، نوابه، 1399، سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری (مورد مطالعه: روستاهای ساحلی دهستان دابوی شمالی - شهرستان محمودآباد)، فصلنامه پژوهش­های روستایی، 11: 318-331.
  7. فرهودی، رحمت الله، شورچه، محمود، 1386، برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور، فصلنامه مطالعات جهانگردی، 7: 29-43.
  8. کریم­زاده، حسین، ولانی، محمد، 1400، تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسب وکارهای خرد روستایی مطالعه موردی: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، 10: 147-166.
  9. ملو، ر، سابری، ک. 1399. گردشگری ورزشی چالش‌های جدید در دنیای جهانی شده. امین دهقان قهفرخی، محمدامین پورعلی. چاپ اول. انتشارات مهکامه. 336 صفحه.
  10. مودودی ارخودی، مهدی، فردوسی، سجاد، 1399، سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه­داری، مطالعات شهری، 36: 85-100.
  11. میرزاییان، ب. 1392. سنجش ظرفیت توسعه گردشگری عشایر استان کرمانشاه. اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت، اردبیل، سه شنبه، شهریور. 1-12.
  12. یوسفی، م. سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری ناحیه تاریخی شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد. 97 صفحه.
  13. Flemsaeter, Frode, Stokowski, Patricia, Frisvoll, Svein, 2020, The rhythms of canal tourism: Synchronizing the host-visitor interface, Journal of Rural Studies, 78: 199-210.
  14. Rosalina, Putu Dive, Dupre, Karine, Wang, Ying, 2021, Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges, Journal of Hospitality and Tourism Management, 47: 134-149.
  15. Shekari, Fatemeh, Ziaee, Mahmood, Faghihi, Abolhassan, Jomehpour, Mah
  16. moud, 2022, Nomadic livelihood resilience through tourism, Annals of Tourism Research Empirical Insights, 3, 100034.
  17. Stokowski, Patricia, Kuentzel, Walter F, Derrien, Monika M, Jakobcic, Yumiko L, 2021, Social, cultural and spatial imaginaries in rural tourism transitions, Journal of Rural Studies, 87: 243-253.
  18. Guo, Wei, Chung, Shanshan, 2019, Using Tourism Carrying Capacity to Strengthen UNESCO Global Geopark Management in Hong Kong, Geoheritage, 11: 193-205.
  19. Yabuta, Masahiro, Scott, Noel, 2010, A theoretical framework of the dynamic property of the tourism destination network, University of Queensland, 143:1-26.
  20. Yu, Peng, Zhang, Jinhe, Wang, Yaru, Wang, Chang, Zhang, Hongmei, 2020, Can tourism development enhance livelihood capitals of rural households? Evidence from Huangshan National Park adjacent communities, China, Science of The Total Environment, 748, 141099.
  21. Zhang, Yingsha, Li, Xiang, Su, Qin, Hu, Xingbao, 2017, Exploring a theme park's tourism carrying capacity: A demand-side analysis, Tourism Management, 59: 564-578.