تاثیر اگروتوریسم بر توسعه پایدار نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 گروه جغرافیا، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

4 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در طی دهه‌های گذشته بهبود معیشت روستائیان مورد توجه بسیاری قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار روستایی مطرح بوده است. یکی از راهبردهای اصلی برای بهبود اقتصاد روستا، گردشگری کشاورزی یا اگروتوریسم است که می‌تواند روستا را به سمت توسعه و پایداری سوق دهد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر اگروتوریسم بر توسعه پایدار شهرستان صومعه‌سرا می‌باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی توصیفی- پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کشاورزان، کارشناسان و متخصصان شهرستان صومعه‌سرا می‌باشد. محدوده مورد مطالعه شهرستان صومعه‌سرا بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه توسعه روستایی بود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد با توجه به میزان F که برابر با 41/23 و سطح معناداری 001/0 که پایین‌تر از 05/0 می‌توان نتیجه گرفت گردشگری کشاورزی بر توسعه پایدار در شهرستان صومعه‌سرا تأثیرگذار بوده است. همچنین با توجه به نتایج و سطح معناداری گردشگری کشاورزی بر تمام ابعاد توسعه پایدار نیز تأثیر داشته است. بعد زیست محیطی با میانگین 06/4 بیشترین تأثیر و بر بعد اجتماعی با میانگین 06/4 کمترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Agritourism on the Sustainable Development of Sumehesara Rural Regions

نویسندگان [English]

 • Akbar Mehdizade 1
 • Hossein Soleymani 2
 • Ali Shakoor 3
 • seyed ramin ghafari 4
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Geography, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
4 Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Over the past decades, improving the livelihood of villagers has received much attention and has been considered as one of the goals of sustainable rural development. One of the main strategies to improve the rural economy is agricultural tourism, which can lead the village to development and sustainability. The purpose of this study was to investigate the effect of agritourism on the sustainable development of Somehsara. The method of the present study was applied in terms of its purpose and a descriptive survey as far as its methodology is considered. The population of this study included farmers, experts, and specialists living in Sumehsara. The instrument used in the study was a questionnaire on rural development. T-test and analysis of variance were used to analyze the hypotheses. According to the obtained results and the level of significance, agricultural tourism has affected all aspects of sustainable development. The environmental dimension with an average of 4.06 had the most impact and the social dimension with an average of 4.06 had the least impact.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agritourism
 • Sustainable Development
 • Sumehesara
 •  

  • آشفته پور لیلاکوهی، س.، و قریشی میناباد، م.، و مطیعی لنگرودی، س.، و آمارحاجی شیرکیا، ت. (1399). تحلیل فضایی عرصه‌های روستایی مستعد گردشگری کشاورزی مورد: شهرستان رودسر. اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 9(1 (پیاپی 31) ), 41-66.
  • اسکندری، ن.، و نعمتی مهر، م. (1399). کاربست اگریتوریسم (گردشگری کشاورزی) به عنوان ابزاری برای بازآفرینی جوامع روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای گلزار در حومه شهر تهران). مسکن و محیط روستا, 39(171 ), 3-18.
  • بابایی، م.، و شاه نظری، ع.، و مشعل، م.، و آزادگان، ب. (1398). بررسی راندمان مصرف و بهره‌وری آب در سیستم کشت دوم و کشت راتون در شهرستان ساری. مجله آبیاری و زهکشی ایران, 13(1 ), 69-77.
  • بذرافشان، م.، و سامانی، س. (1398). عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان جهرم. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), 14(47 ), 193-220.
  • بذرافشان، م. (1398). درآمدی بر صنعت گردشگری، مهکاکه، ویرایش جدید، چاپ پنجم.
  • بذرافشان، م.، و سامانی، س. (1399). عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), 15(51 ), 281-306.
  • جمعه پور، م.، و احمدی، ش. (1390). تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان, شهرستان ساوجبلاغ). پژوهش‌های روستایی, 2(1 (پیاپی 5)), 33-62.
  • حیدری، ع.، و ثمری، د.، و موسی خانی، م.، و بیشمی، ب. (1399). چالش‌های بین‌المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران. گردشگری و توسعه, 9(2 ), 113-129.
  • رزاقی بورخانی، ف.، و محمدی،ی. (1397). تدوین مدل راهبردیTOWS در توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی استان مازندران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(3 ), 509-525.
  • رضوانی، م.، و نجارزاده، م.، و ترابی، ذ. (1395). چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد مطالعه: مناطق روستایی شاهرود. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), 11(36), 61-84.
  • صلاحی اصفهانی، گ. (1397). گردشگری کشاورزی با محوریت توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: انار دهکده قردین–ساوه. جغرافیایی فضای گردشگری, 7(27 ), 87-97.
  • ضیاآبادی، م.، و زارع مهرجردی، م.، و جلایی، س.، و مهرابی بشرآبادی، ح. (1398). سنجش توان بالقوه پایداری گردشگری کشاورزی در شهرستان‌های منتخب استان کرمان. اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی), 13(3 ), 57-85.
  • طالشی، م.، و صالحی فرد، م. (1389). سنجش نظام توسعه سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد تلفیقی الگوهای سنجش مکانی تاکسونومی و تحلیل عاملی. جغرافیا, 8(27), 67-93.
  • عنابستانی، ع.، و مظفری، ز. (1397). تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری, 7(24 ), 123-145.
  • قدیری معصوم، م.، و بهمنی، ا.، و حاجیلو، م.، و عظیمی، ف.، و قدیری معصوم، م. (1398). بازنمایی فرصت‌ها و زمینه‌های توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای استان تهران). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی), (پیاپی 28) ), 35-51.
  • محمودی چناری، ح.، و مطیعی لنگرودی، س.، و فرجی سبکبار، ح.، و قدیری معصوم، م.، و یاسوری، م. (1398). سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی. پژوهش‌های روستایی, 10(4 ), 596-613.
  • مسیبی، س.، و برقی، ح.، و رحیمی، د.، و قنبری، ی. (1397). اولویت‌بندی راهبردهای توسعه در مناطق روستایی با رویکرد توسعة پایدار (مطالعة موردی: روستاهای ناحیة شمال غرب استان اصفهان). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 7 (1) (پیاپی 21), 177-191.
  • Alice Wanner, Ulrike Pröbstl-Haider, Magdalena Feilhammer, (2021), The future of Alpine pastures – Agricultural or tourism development? Experiences from the German Alps, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Volume 35.
  • Kaswanto, (2015), Land Suitability for Agrotourism Through Agriculture, TourismBeautification and Amenity Method, ProcediaEnvironmental Sciences, Volume 24.
  • IoanPetroman, MelaniaVarga, Elena Claudia Constantin, Cornelia Petroman, Bogdan Momir, Bogdan Turc, IulianaMerce, (2016), Agritourism: An Educational Tool for the Students with Agro-food Profile, Procedia Economics and Finance, Volume 39.

  PujoSaroyo, GuntartiTatikMulyati, (2015) Analysis of Prospect of Agro-tourism Attractiveness Based on Location Characteristics, Agriculture and Agricultural Science Procedia, Volume 3.