بررسی تأثیر غذای محلی بر تجربه محلی با نقش میانجی منافع ادراکی توریست‌ها‌ در بین گردشگران شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگان گرایش بازاریابی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر گردشگری غذای محلی بر تجربه گردشگرها با نقش میانجی منافع ادراکی گردشگری انجام شد. شناسایی تنوع غذای محلی و تأثیرگذاری آن بر تجربه گردشگران از انگیزه‌های اصلی انجام پژوهش حاضر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش پیمایشی و به لحاظ ماهیت نیز پژوهشی توصیفی می‌باشد. بعد از تنظیم اهداف و سؤالات پژوهش، پرسشنامه‌ای مرکب از 21 سؤال تهیه و تنظیم شد و میان جامعه آماری توزیع گردد. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایائی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه‌ آماری مورد مطالعه‌، کلیه گردشگرانی هستند که از شهر رشت در سال 1399 بازدید کرده بودند. باتوجه به نامعین‌ بودن این مشتریان، براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5% تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و SMART PLS صورت گرفت. نتایج نشان داد؛ غذای محلی بر تجربه گردشگر‌ها با نقش میانجی منافع ادراکی گردشگر‌ها تأثیر معنی‌دار و مثبت دارد. غذای محلی بر منافع ادراکی گردشگری تأثیر معنی‌دار و مثبت دارد. غذای محلی بر تجربه گردشگر‌ها تأثیر معنی‌دار و مثبت دارد. منافع ادراکی گردشگرها بر تجربه گردشگرها تأثیر معنی‌دار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Local Food on Local Experience with the Mediating Role of Perceptual Benefits of Tourists among Tourists in Rasht

نویسندگان [English]

  • Roksana Garakani 1
  • Abutorab Alirezaei 2
1 Master of Business Administration in Marketing, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 , Assistant Professor of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to study the effect of local food on the experience of tourists by mediating role of perceived benefits of tourism. Identifying the diversity of local food tourism and its impact on the experience of tourists was one of the main motivations for this study. The present study is an applied research in terms of its purpose, and is a descriptive one in terms of its method and nature. After setting the goals and questions of the research, a questionnaire consisting of 21 questions was prepared and distributed among the participants of the study. Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the reliability of the questionnaire which was shown to be very high. The statistical population of the study included all tourists who visited the city of Rasht in 1399. Due to these customers’ uncertainty and based on Cochran's formula at the level of 5% error, 384 people were selected as the sample of the study. The sampling method was random. To analyze the collected data and to determine the relationship between the variables of the study, structural equation modeling technique was used. Also, the obtained data were analyzed using the SPSS and SMART PLS statistical software. The results showed that local food has a significant and positive effect on the experience of tourists by mediating the perceptual benefits of them. Local food has a significant and positive effect on the perceptual benefits of tourism; it has a significant and positive effect on the experience of tourists. Lastly, perceptual interests of tourists have a significant and positive effect on the experience of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local food
  • tourist experience
  • perceived benefits of tourism
  • Food Tourism