بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 
امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت‌ها سیاست‌های مختلفی را به منظور توسعه‌ی گردشگری روستایی در مقیاس‌های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به‌کار گرفته‌اند. در دهه‌های گذشته به ویژه از دهه‌ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه‌ریزان بر اهمیت توسعه‌ی گردشگری روستایی تأکید کرده‌اند. در این راستا شهرستان سیریک با برخورداری از جاذبه‌های فراوان در مناطق روستایی می‌تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی با تکنیکSWOT  به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری این شهرستان پرداخته شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با محاسبه ضریب همبستگی به بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه گردشگری پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که نقاط قوت و فرصت‌ها‌ی این منطقه بیش از نقاط ضعف و تهدیدهای آن بوده که با به‌کارگیری راهبرد تهاجمی، می‌توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود‌. همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه گردشگری با ضریب همبستگی 67/0 رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Strategic Management and Rural Tourism Development (A Case Study of Central Part of Sirik)

نویسندگان [English]

 • Abbas Jahanaldini 1
 • Hossein Soleymani 2
 • seyed ramin ghafari 3
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning. payamnoor university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Today, rural tourism has become one of the most important economic sectors in many countries of the world, and governments have implemented various policies to develop it at various scales, from local to national level. In the past decades, especially since the 1990s, due to the recession in the agricultural sector and the problems facing rural communities, experts and planners have always emphasized the importance of rural tourism development.
In this regard, the city of Sirik with its many attractions in rural areas can use this huge potential to improve its economic situation. For this purpose, in the present article, using qualitative steps with SWOT technique, the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the development of tourism in this city were determined. Using the SPSS software and calculating the correlation coefficient, the relationship between strategic management and tourism development was obtained. The results showed that the strengths and opportunities of this region outweighed its weaknesses and threats, which by using an offensive strategy, we can hope for the development of tourism in the region. Also, the results of correlation coefficient showed that there is a significant relationship between strategic management and tourism development with a correlation coefficient of 0.67.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic management
 • tourism development
 • Sirik
 • الوانی، م و پیروزبخت، م (1385). فرایند مدیریت جهانگردی،دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول. امیری فهلیانی، م،  ملکی، س (1399).  رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن، نشریه سیاست‌ها‌ی راهبردی و کلان، شماره 28.
 • ایزدی، ح (1394). گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی در ایران، پژوهش­های روستایی، دوره 6، شماره1، 65-96.
 • بحرینی ح, حاجی بنده م (1390). الگوی دهکده شهری: رهیافتی کارامد در جهت تحقق پایداری سکونتگاه‌ها‌ی روستایی نمونه موردی: روستای میانلات واقع در حوزه صفارود شهرستان رامسر، دوره 30، شماره 134: 74-49.
 • جوانمردی، ن، ایزدی، ج، جلالی، ر(1396). برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ی صنعت گردشگری بر پایه ی ایفای نقش ستون‌ها‌ی دولت محلی کارآمد در ایران، میراث و گردشگری، دوره2، شماره 7: 110-85.
 • رحمانی فضلی، ع، منشی زاده، ر، رحمانی، ب، علیپوریان، ج (1396)، تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی: مقایسة بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات)، مجله: پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی ، شماره 17 ،‏( 133 - 152).
 • رکن‌الدین افتخاری، ع، عظیمی آملی، ج؛ پورطاهری، م، احمدی پور، ز (1390). تحلیل مقایسه‌ای آثار اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: شهرستان شمیرانات، استان تهران)، فصلنامه پژوهش‌ها‌ی روستایی، دوره2، شماره8: 62-35.
 • صمدی طاری، ز.، نوری، ج.، ارجمندی، ر. (1399). مدیریت راهبردی توسعه پایدار گردشگری در مناطق ساحلی با استفاده از مدل SWOT و ماتریسQSPM (منطقه مورد مطالعه: استان مازندران). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(1). پیاپی 92.
 • عرب، م، خاکزند، م (1400)، تأثیر گردشگری بر مشارکت اجتماعی و فرهنگی در جهت تحقق برنامه‌های توسعه پایدارروستایی، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق­های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز.
 • عنابستانی، ع، ا، گیاهی، ح، جوانشیری، م (1393). بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعةسکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)، برنامه‌ریزی فضایی، دوره8، شماره2: 24-1.
 • متقی، س (1396). مدیریت راهبردی اقتصاد گردشگری (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره: 6، شماره:
 • مهدوی د، رکن الدین افتخاری ع، سجاسی قیداری، ح (1395). طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی-فرهنگی ایران، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 20(56)، 300-275.