بررسی سطح بندی و مولفه های نمایشگاه‌های بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری( ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی _ بازاریابی ،دانشگاه آزاد تهران جنوب،تهران،ایران

2 استادیار و عضوهیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی سطح بندی و مولفه های نمایشگاه‌های بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) می‌باشد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است.از حیث روش توصیفی – پیمایشی می باشد.جامعه آماری 15نفر از خبرگان نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته می باشند که به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.در این پژوهش برای شناسایی مولفه ها پس از مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با مدیران نمایشگاهی از توفان مغزی ،تکنیک گروه اسمی و سپس مدل سازی ساختاری تفسیری) (ISM استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل (MICMAC) متغیرها در چهار گروه متغیرهای مستقل یا کلیدی، ارتباطی و وابسته و خودگردان قرار گرفتند . برای تعیین روابط بین متغیرها و نوع متغیرها می تواند به درک بهتر موضوع در نمایشگاه‌های بین المللی گردشگری و صنایع وابسته منجر می گردد. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح اول مولفه های اهداف تولید کننده ،اهداف برگزار کننده و متغیرهای اقتصادی که نشان دهنده تاثیرگذاری این سه متغیر می باشد. در سطح دوم نیز شاخص های برنامه ریزی نمایشگاه بین‌المللی، اهداف شرکت‌کننده و متغیرهای اجتماعی قرار دارد .در سطوح سوم و چهارم متغیرهای سیاسی و فرهنگی به عنوان تاثیر گذارترین مولفه های اهداف نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the leveling and components of international exhibitions of tourism and related industries Using Interpretive Structural Modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • MITRA Tavassoli 1
  • Naser Azad 2
1 PhD Student Marketing Business Management ,South Tehran Azad University,Tehran,Iran
2 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigating the leveling and components of international exhibitions of tourism and related industries using interpretive structural modeling (ISM). This research is applied in terms of purpose. In terms of descriptive-survey method. The statistical population is 15 experts from the International Exhibition of Tourism and Related Industries who were selected as a statistical sample of the research. In this study to identify components after studying the literature Related research and interviews with exhibition managers used brainstorming, nominal group technique and then interpretive structural modeling (ISM) and for analysis (MICMAC) variables were divided into four groups of independent or key variables, communication and dependent and autonomous. The relationship between variables and the type of variables can lead to a better understanding of the subject in international exhibitions of tourism and related industries. The results showed that in the first level the components of producer goals, host goals and economic variables that show The effectiveness of these three variables is in the second level of international exhibition planning indicators, participant goals and social variables. In the third and fourth levels, political and cultural variables are the most influential components of the goals of international exhibitions of tourism and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goals (producer
  • organizer
  • participant)
  • variables (political
  • Economic
  • social and cultural)