بررسی وضعیت رقابت پذیری گردشگری ایران در دوران کرونا با استفاده از روش تحلیل ساختاری (جامعه میزبان: ساکنین شهر رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد.

چکیده

یکی از بحران هایی که اخیراً جامعه جهانی و از جمله ایران را دچار چالش کرده، ویروس همه گیر کروناست. این بحران با توجه به ویژگی هایی که دارد، متمایز از بحران های دیگر است و بسیار بیشتر از سایر بحران ها صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، سعی مقالة حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل ساختاری، محرک های مؤثر بر وضعیت رقابت پذیری گردشگری کشور ایران را برای دوران کرونا بازشناسی و خوشه بندی کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش و رفتار جامعه میزبان نسبت به حضور گردشگران در دوران شیوع کووید-19 در مقصد گردشگری است. از تئوری تهدید یکپارچه به منظور شکل دهی به چارچوب نظری استفاده گردید. روش پژوهش کیفی، جامعه ی آماری، ساکنین و روش نمونه گیری قضاوتی بود و تعداد نمونه آماری مبتنی بر رسیدن به اشباع نظری 21 نفر به دست آمد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری انجام پذیرفت. یافته های پژوهش، ابعاد جدیدی از تعامل میزبان-گردشگر در دوران کرونا مبتنی بر تلفیق نظریه های تبادل اجتماعی و تهدید یکپارچه را ارائه نمود. مقاله حاضر به این نتیجه می رسد که اگرچه نگرش اغلب مردم به حضور گردشگران در این دوران منفی بوده است، ولی می توان با تاکید بر وابستگی معیشت و اقتصاد به گردشگری و تحت شروطی پذیرای گردشگران بود و در عین حال سلامت مردم کشور را نیز در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Competitiveness Status of Iranian Tourism during COVID-19 using Structural Analysis Method (Host community: Ramsar Residents)

نویسندگان [English]

  • Vadood Javan Amani 1
  • Hamid Akbari 2
1 Department of Business Administration, Islamic Azad University of Firuzkooh Branch
2 Department of English Translation, Imam Reza International University of Mashhad.
چکیده [English]

One of the most recent crises facing the international community, including Iran, is the Corona virus. Due to its characteristics, this crisis is different from other crises and has affected the tourism industry much more than other crises. In this regard, the present article tries to identify and cluster the stimuli affecting the tourism competitiveness of Iran for the Corona period using the method of structural analysis. The purpose of this study is to investigate the attitude and behavior of the host community towards the presence of tourists during the outbreak of Covid-19 in the tourist destination. Integrated threat theory was used to shape the theoretical framework. Qualitative research method was statistical population, residents and judgmental sampling method and the number of statistical samples based on theoretical saturation was 21. Data were collected through semi-structured interviews. Data analysis was performed based on content analysis and open and centralized coding. Findings of the study presented new dimensions of host-tourist interaction in the Corona period based on the integration of theories of social exchange and integrated threat. The present article concludes that although the attitude of most people towards the presence of tourists in this period has been negative, but it can be accepted by emphasizing the dependence of livelihood and economy on tourism and conditional reception of tourists and at the same time the health of the people in the country given priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism management
  • Competitiveness
  • Corona virus
  • Structural analysis