تحلیل و بررسی موانع ارتباطی و فرهنگی توسعه گردشگری پزشکی و سلامت با استفاده از مدل‌سازی تفسیری ساختاری (مطالعه‌ی موردی: شهرستان مشکین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

2 گروه مدیریت، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع ارتباطی توسعه گردشگری پزشکی و سلامت و همچنین طراحی و آزمون مدل مفهومی این موانع با توجه به ماهیت میان فرهنگی گردشگری پزشکی و سلامت با استفاده از مدل‌سازی تفسیری ساختاری می‌باشد. شناسایی مهمترین موانع ارتباطی و فرهنگی توسعه گردشگری پزشکی و سلامت در جامعه مورد بررسی، طراحی مدل این موانع با روش مدل‌سازی تفسیری ساختاری و در نهایت، آزمون فرضیه‌های حاصل از این مدل در یک نمونه 150 نفری، سه مرحله طی شده در این پژوهش می‌باشند. نتایج پژوهش نشان داد که موانع ارتباطی و فرهنگی توسعه گردشگری پزشکی و سلامت عبارتند از: نبود شناخت، تفاوت زبانی ادراک‌شده، نبود اعتماد، تفاوت فرهنگی ادراک‌شده، تعصب و برخورد کلیشه‌ای. همچنین به شرط جمع‌آوری و دسته‌بندی عوامل اثرگذار بر مفهوم گردشگری پزشکی و سلامت توسط مدیران تصمیم‌گیر در حوزه‌های مربوطه، این موضوع می‌تواند راه‌گشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور در ایجاد و افزایش درآمد ارزی برای کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of communication and cultural barriers to the development of medical and health tourism using interpretive structural modeling (Case study: Meshkinshahr city)

نویسندگان [English]

  • Ahad Norouzzadeh 1
  • Mehdi Hosseini 1
  • Majid Motamedi 2
1 Department of Management, Germi Branch, Islamic Azad University, Germi, Iran
2 Department of Industrial Management, Noshahr Branch, Islamic Azad University, Noshahr, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the communication barriers to the development of medical and health tourism and also to design and test the conceptual model of these barriers according to the intercultural nature of medical and health tourism. Identifying the most important communication barriers to the development of medical tourism and health, designing a model of these barriers with structural interpretive modeling and finally, testing the hypotheses of this model in a sample of 150 people, are the three steps in this study. The results showed that the communication and cultural barriers to the development of medical and health tourism are: lack of knowledge, perceived linguistic differences, lack of trust, perceived cultural differences, prejudices and stereotypes. Also, provided that managers collect and categorize the factors affecting the concept of medical tourism and health, this issue can be a way for trustees and officials in the field of health in creating and increasing foreign exchange earnings for the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to communication
  • medical and health tourism
  • Interpretive Structural Modeling