ارزیابی مطلوبیت پارک‌ها از منظر گردشگری شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان با استفاده از مدل کوپراس (مطالعه موردی: منطقه2 شهری کلان‌شهر اهواز)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ماه‌شهر، دانشگاه آزاداسلامی، ماه‌شهر، ایران.

2 استادیار گروه آموزش علوم‌انسانی، دانشگاه فرهنگیان خراسان‌شمالی، پردیس امام محمدباقر(ع)، بجنورد.

چکیده

امروزه پارک‌های شهری می‌توانند سهم عمده‌ای درایجاد گذران اوقات فراغت شهروندان و فضایی برای گردشگری آن‌ها در شهرها به وجود آورند. به‌طوری‌که در بسیاری از متون شهرسازی از پارک‌ها و فضاهای سبز شهری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم شناخت کیفیت محیط‌های انسان‌ساخت یاد می‌کنند. با توجه به اهمیت پارک‌ها و فضای سبز در زندگی شهری امروزی، هدف‌ از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت پارک‌های شهری فعال محلات‌ منطقه2 کلان‌شهر اهواز از نظر شاخص‌های انتخابی(دسترسی، بهداشت، جذابیت، امنیت و امکانات‌رفاهی) بوده‌است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی با تاکید بر پرسشنامه است. جامعه‌آماری شهروندان ساکن منطقه2 و کارشناسان ذیربط می‌باشند. وزن‌دهی متغیرها توسط مدل آنتروپی‌شانون و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک رتبه بندی کوپراس انجام شده است. نتایج پژوهش نشانگر سرانه پایین و حداقلی پارک‌های منطقه دو (36/9متر مربع) نسبت به استاندارهای جهانی و ملی است. همچنین بر اساس نتایج آزمون Anova، با توجه به مقدار محاسبه شده F که از 05/0 بیشتر است میانگین رضایت مخاطبان از شاخص‌ها در پارک‌های مورد مطالعه تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از مدل کوپراس نیز از23 پارک در محدوده مورد مطالعه نشان می‌دهد: پارک‌جزیره، پارک42هکتاری و پارک‌دولت به ترتیب با ارزش نهایی؛ 0615/0 ،0569/0،0554/0، در رتبه اول تا سوم از حیث شاخص‌های مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirability of Evaluation Parks from the Aspect of Urban Tourism and Spending Leisure Time of Citizenships Using the Copras Model (Case Study: Urban Region Two Metropolitan Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • abbas maroofnezhad 1
  • Ebrahim Amiri 2
1 Ph.D., Department of Geography and urban planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran.
2 Ph.D., Department of Humanities Education, Farhangian University North Khorasan Province. Imam Mohammad Baqir Pardis, Bojnurd.
چکیده [English]

Today, urban parks can play a major role in creating citizens' leisure time and space for their tourism in cities. So that in many urban texts, parks and urban green spaces are mentioned as one of the important indicators for recognizing the quality of man-made environments. Due to the importance of parks and green spaces In today's urban life, the purpose of this study was to investigate the status of active urban parks in Ahvaz metropolitan region 2 in terms of selected indicators (access, health, attractiveness, security and amenities). The type of applied research and research method was survey with emphasis on the questionnaire. The statistical population is citizens living in Region 2 and relevant experts. The weighting of the variables was performed by Shannon entropy model and data analysis was performed using COPRAS ranking technique. The research results show the low and minimum per capita of parks in region two (36.9 square meters) compared to international and national standards. Also, according to the results of Anova test, according to the calculated value of F, which is more than 0.05, the average audience satisfaction with the indicators in the studied parks shows a significant difference. The results of the Coopers model also showed 23 parks in the study area: Island Park, 42-hectare park and government park with final value, respectively; 0.0615, 0.0569,0.0554 are in the first to third place in terms of indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parks
  • Urban Tourism
  • Spending Leisure Time
  • Citizenships
  • Region Two Metropolitan Ahvaz. Copras Model