نقش اِلمان های گردشگری جنگ در افزایش نرخ بازدید گردشگران از موزه جنگ خرمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

چکیده

جنگ تحمیلی با تمام ویرانی ها و سختی هایی که برای مردمان مناطق مرزی کشور ایران به ارمغان آورد، حس غرور و افتخار را نیز برای کشورمان نیز بر جای گذاشت حال مردم از سراسر کشور و خارج از کشور برای دیدن این مناطق و آثار بر جای مانده از جنگ سفر می نمایند و همین امر منجر به رونق گردشگری جنگ در این مناطق شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث انجام پژوهش توصیفی - پیمایشی می باشد. ابزار اصلی جهت جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را گردشگرانی تشکیل می دهند که به دیدن موزه جنگ شهر خرمشهر رفته بودند. با توجه به این که حجم دقیقی از جامعه در اختیار پژوهشگران قرار نداشت، بر اساس اصل اشباع داده‌ها و دریافت کثرت نظرات اعضای نمونه تعداد ۲۴۰ نفر بر اساس نظر پژوهشگران به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بدون جایگزین می باشد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون T تک نمونه ای مستقل به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که محرک های گردشگری جنگ با افزایش نرخ بازدید گردشگران رابطه مثبت و معناداری دارد و پیشنهاد می شود که دولت در حیطه روابط بین الملل، و موزه جنگ خرمشهر در حیطه تبلیغات و رسانه ها تلاش مضاعفی جهت جذب گردشگر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of war tourism Elements in increasing the number of tourists visiting the Khoramshahr War Museum

نویسندگان [English]

  • haydar mohammadi 1
  • seyed mohammad mosavi jad 2
  • shabnam salehi 1
  • sara saedi 3
1 MSc of marketing management Kurdistan University
2 Assistant Professor of business management Kurdistan University
3 MSc of marketing management Kurdistan University
چکیده [English]

The imposed war, with all the devastation and hardships it brought to the people of the border areas of Iran, also left a sense of pride and honor for our country. Now people from all over the country and abroad to see these areas and monuments. Remnants of the war travel and this has led to a boom in war tourism in these areas.This research is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of conducting research. The main tool for data collection in this study is a questionnaire. The statistical population of this study consists of tourists who went to visit the War Museum in Khoramshahr. Due to the fact that the exact volume of the population was not available to the researchers, based on the principle of data saturation and receiving multiple opinions of sample members, 240 people were selected as sample members based on the researchers' opinions. The sampling method is simple random with no alternative. After distributing and collecting the research questionnaires, the research hypotheses were examined using Spss software and independent one-sample t-test. The findings of the study indicated that war tourism incentives have a positive and significant relationship with increasing tourist visits and it is suggested that the government in the field of international relations, and the Khoramshahr War Museum in the field of advertising and media redouble their efforts to attract Have a tourist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War Tourism
  • Increase in Visit Rates
  • Khoramshahr War Museum