تاثیرکیفیت عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت گردشگران ورزش‌های زمستانی پیست اسکی آلوارس استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده علوم تربیتی روانشناسی ، اردبیل

2 دانشگاه محقق ادربیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اردبیل،

چکیده

استان اردبیل امروزه تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری در کشور شده و این مساله بستر سرمایه‌گذاری را در این شهر فراهم کرده است. از این رو فعالیت‌ها و برنامه‌های بازاریابی گردشگری به‌ویژه عناصر آمیخته بازاریابی در این شهر، امری ضروری و مهم تلقی می‌شود. پژوهش حاضر با بررسی تاثیر کیفیت عناصر آمیخته بازارایابی بر رضایت گردشگران ورزش‌های زمستانی پیست اسکی آلوارس استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی که جامعه آماری آن گردشگرانی با حداقل یک تجربه اسکی در اردبیل بوده، می‌باشد. در این پژوهش جهت سنجش اعتبار محتوا از نظر اساتید راهنما، مشاور و خبرگان استفاده شده است. پایایی همه متغیرها در دامنه قابل قبول قرار دارد. برای جمع‌آوری داده لازم جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از پرسشنامه‌های عناصر آمیخته بازاریابی در بین گردشگران (110 پرسشنامه) استفاده شده و برای تحلیل توصیفی داده‌ها، از جداول نمودارها، شاخص‌های پراکندگی و برای تحلیل آمار توصیفی و استنباطی فرضیه‌ها از آماره‌های مختلف، میانگین متغیرهای تحقیق و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در بسته نرم‌افزاری SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه مولفه کیفیت مهمترین عامل رضایتمندی گردشگران پیست اسکی آلوارس می‌باشد، که بیشترین تاثیر را دارد و عموم گردشگران پیست اﺳﻜﻲ آلوارس به ‌دﻧﺒﺎل کیفیت مناسب مقصد ﻫﺴﺘﻨﺪ تا رضایت آنان افزایش بیابد تا اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزش و ﺗﻔﺮﻳﺢ در پیست ﺑﭙﺮدازﻧﺪ بنابرین یافته‌ها نشان می‌دهد که فرضیه‌های اصلی مورد قبول بوده و عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی تاثیر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of quality of marketing mix elements on the satisfaction of winter sports tourists of Alvars ski resort in Ardebil province

نویسندگان [English]

  • sadaf hesari 1
  • nasrin Azizian Kohan 1
  • mehrdad mmoharramzadeh 2
1 Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Educational Psychology, Ardabil
2 Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Educational Psychology, Ardabil
چکیده [English]

Nowadays, Ardabil province has become one of the tourism hubs in the country and this issue has provided a platform for investment in this city. Therefore, tourism marketing activities and programs, especially the marketing mix elements in this city, is considered necessary and important. The present study was conducted to investigate the effect of the quality of marketing mix elements on the satisfaction of winter sports tourists in Alvares ski resort in Ardabil province. The research method is descriptive-analytical and applied that the statistical population is tourists with at least one ski experience in Ardabil. In this research, in order to assess the validity of the content, the views of supervisors, consultants and experts have been used. The reliability of all variables is in the acceptable range. To collect the necessary data to test the research hypotheses, the questionnaires of mixed marketing elements among tourists (110 questionnaires) were used; for descriptive analysis of the data, tables of graphs, scattering indices; Kolmogorov-Smirnov test is used in SPSS software package. Findings and results show that the main hypotheses are acceptable and the elements of marketing have a significant positive effect on satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • satisfaction
  • Tourism Industry
  • sports tourism