ارائه مدل گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق ارائه مدل گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با رویکرد ISM و از نوع کاربردی می باشد. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی – اکتشافی و مبتنی بر مدل سازی ساختاری-تفسیری می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خبره دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی با گرایش تحقیقی گردشگری ورزشی کشور ایران به تعداد80 نفر میباشد. درگام اول پژوهش بر اساس نظر متخصصان، وضعیت گردشگری ورزشی الکترونیک ایران شناسایی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و جدول مورگان تعداد65 نفر بعنوان نمونه اولیه تعیین شدند. ابزارتحقیق این گام شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ ها به صورت کیفی توسط نرم افزار SPSS 22 انجام گرفت و با استفاده از آمار توصیفی و آماراستنباطی و اجرای تحلیل عامل اکتشافی، عوامل به شکل کیفی استخراج شدند و سطح معناداری مؤلفه ها، 04/0 بدست آمد. در گام دوم 10 نفر از اساتید خبره دانشگاهی، نمونه آماری رویکرد ساختاری- تفسیری را تشکیل دادند و پرسشنامه محقق ساخته با روش مقیاس زوجی و نرم افزار متلب 2014 اجرا گردید. مدل سازی ساختاری-تفسیری در شش مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با مدل سازی ساختاری- تفسیری در سه سطح قرارگرفتند. در سطح یک: توسعه گردشگری ورزشی، سطح دو: فرهنگ سازی و تبلیغات، سطح سه: ساختار فناوری اطلاعات، مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و سیاستگذاری، امکانات و توان مالی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Electronic Sport Tourism Model in Iran with the ISM Approach

نویسندگان [English]

  • sheida valaki 1
  • Seyed ehsan Amirhossein 1
  • Ali Pirzad 2
1 Department of Sport Management, Yasooj branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
2 Department of Management, Yasooj branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of e-sport tourism in Iran using ISM approach. The research methodology is descriptive-exploratory and based on structural-interpretive modeling that is conducted in the field. The statistical population consists of 80 university professors in sport and tourism management with a research interest in sport tourism in Iran.In the first step of the research, according to experts, the status of e-sport tourism in Iran was identified and 65people were selected using purposeful sampling method and Morgan table. The research tool this step includes a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed qualitatively by SPSS 22 software and by Using descriptive statistics and inferential statistics and exploratory factor analysis, the factors were extracted qualitatively and the significance level of components was 0.04. In the second step, 10 expert professors formed the statistical sample of the Structural-Interpretive approach and a researcher-made questionnaire was administered by paired scale method and MATLAB software. Structural-interpretive modeling was carried out in six stages. The results showed that the components of electronic sport tourism in Iran were classified into three levels by structural-interpretive modeling. Level one: Sport Tourism Development, Level Two: Culture and Advertising, Level Three: Information Technology Structure, Management and Planning, Law and Policy, Facilities and Financial Capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Tourism
  • Information Technology
  • Sport Tourism
  • Structural-Interpretative Modeling (ISM)