تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: نواحی شهرستان ماکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

روند رو به رشد سریع شهرها بخصوص کشورهای در حال توسعه نیازمند توجه بیش از پیش به برقراری و تحقق عدالت فضایی در سطح شهر هستند. چرا که تناقض فضایی خدمات شهری می‌تواند کل سیستم شهری را در سیر نزولی رونق و توسعه قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع خدمات شهری در سطح شهر ماکو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقدام به بررسی 23 شاخص خدمات عمومی شهری در 5 ناحیه شهر نموده است. برای این منظور در ابتدا جهت تعیین وضعیت توسعه فیزیکی شهر از مدل هلدرن، برای بررسی چگونگی توزیع خدمات عمومی از مدل کوپراس و همچنین جهت تعیین ارزش هر یک از خدمات عمومی در سطح شهر از مدل ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روند توسعه فیزیکی شهری دارای 60 درصد رشد اسپرالی بوده است. همچنین توزیع خدمات شهری در سطح نواحی بیانگر بیشترین مقدار خدمات با معیار مثبت برای ناحیه یک به میزان 033/0 درصد بوده است که حاکی از انطباق این ناحیه با بیشترین تراکم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of the Affecting Factors on Urban Services Distribution Using Spatial Justice Approach(Case Study: Mako County Areas)

نویسندگان [English]

  • Ali Khadem nejhad 1
  • Bakhtyar ezatpanah 2
  • Ali Shamsoddini 3
1 Department of Geography and urban planning, Marand Branch, Islamic azad university, Islamic Azad university, Marand, Iran
2 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran
3 Assosiate Professor of Department of Geography and urban planning, marvdasht Branch, Islamic azad university, marvdasht,, Iran
چکیده [English]

Rapidly growing cities, especially developing countries, need more and more attention to the establishment and realization of spatial justice in the city.Because the spatial contradiction of urban services can put the whole urban system in a downward spiral of prosperity and development.The aim of this study was to investigate the distribution of urban services in the city of Mako by descriptive-analytical method and to examine 23 indicators of urban public services in 5 districts of the city.To do this, the Holden model was first used to determine how the city is developing physically, the Copras model was used to examine how the public services were distributed, and the ANP was used to determine the value of each public service in the city. The results show that the trend of urban physical development with 60% of the Heldern model indicates the trend of urban urban growth.Also, the distribution of services at the regional level indicates the highest amount of services with a positive criterion for areas one of 0.033 percent, which has been associated with the highest density area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Distribution
  • Holden model
  • Copras model
  • Urban Public Services
  • Mako