واکاوی عوامل توسعۀ توریسم در مجموعۀ تاریخی حاج آقا علی رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

مجموعۀ تاریخی حاج آقا علی رفسنجان یکی از زیباترین بناهای تاریخی کشور و استان کرمان می‌باشد که با توجه به قابلیت‌های آن به عنوان منطقۀ گردشگری شناخته شده است. با توجه به اینکه رضایت گردشگر امر مهمی در توسعۀ این صنعت به‌شمار می‌آید، لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل توسعۀ توریسم در مجموعۀ تاریخی حاج آقا علی رفسنجان از دیدگاه گردشگران به‌روش توصیفی و آماری- همبستگی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش را تعداد 150 گردشگر در بازۀ زمانی یک ماهه، که در دو روز عادی و تعطیل در مجموعۀ تاریخی حاج آقا علی به سر ‌برده‌اند تشکیل می‌دهد که بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد 108 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن از طریق پیش‌آزمون با مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از مقیاس‌های اصلی در حد مناسب (بالای 75/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر میزان رضایت‌مندی متوسط گردشگران از وضع حاضر می‌باشد و تحلیل عاملی نیز رضایت‌مندی را در قالب 7 عامل دسترسی، امنیت، خدمات عمومی، خدمات راهنمایی، تسهیلات رفاهی، شرایط استراحت‌گاهی و تأمین نیازها تبیین نموده است که مهمترین آن مربوط به تسهیلات رفاهی با بار عاملی 47/0 و خدمات استراحت‌گاهی با بار عاملی 46/0 می‌باشد. بنابراین تقویت عوامل دسترسی، امنیت، خدمات عمومی و راهنمایی و تأمین نیازها در مرحلۀ نخست توسعۀ گردشگری مجموعۀ آقا علی رفسنجان قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Tourism Development Factors in the Historical Complex of Haj Agha Ali of Rafsanjan

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Sharifi Fadiji
  • Majid Ramezani Sarbandi,
Young Researchers and Elite Club, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The tourism industry is considered the most popular source of income after the oil and automobile industry, since most of its income comes directly from the people. Therefore, it can be said that tourism is one of the activities that is a socio-cultural product in terms of its nature and is a part of inter-sectoral activity in terms of planning and management. As a result, today the tourism industry is a huge economic activity and a way to diversify its activities, and it has become a strategy for reaching development, which is constantly increasing its importance. Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the development factors of tourism in the historical resort of Haj Agha Ali of Rafsanjan from the tourists' view point in order to identify the resort and analyze some of the issues of tourism development in this area and to solve them to make the necessary plans. The hypotheses and research questions are based on the recognition of the most important factors affecting the development of recreational tourism as well as the scope of their impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Promenade
  • satisfaction
  • Historical Complex of Haj Agha Ali
  • Rafsanjan