ارائه الگوی توسعه بافت‌های با ارزش روستایی جهت توسعه گردشگری روستایی دهستان سمام (شهرستان املش استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی بهینه برنامه‌ریزی توسعه بافت‌های با ارزش روستایی جهت توسعه گردشگری با تاکید بر گردشگری روستایی دهستان سمام شهرستان املش می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. از نظر روش انجام دادن تحقیق به طور کلی، این تحقیق یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل 32 نفر از کارشناسان مربوطه بوده که حجم نمونه برای کارشناسان به شیوه کل سرشماری بهره گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 36 سوالی در بخش بافت با ارزش و 28 سوال در بخش توسعه گردشگری روستایی است. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر 5 نفر از متخصصین حوزه برنامه‌ریزی روستایی استفاده شده و روایی آن چندین بار مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از روایی سازه‌ای بر اساس تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 84/0 و در وضعیت مطلوبی است. در قسمت تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌ افزارهای spss22 و Smart PLS به بررسی سؤالات تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون تحلیل عاملی تاییدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که به طور کلی برنامه‌ریزی توسعه بافت های باارزش روستایی بر توسعه گردشگری تاثیرگذار بوده است. در این میان شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری، شاخص اجتماعی بر توسعه گردشگری و شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری اثرگذار بوده است. بر این میان شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری بیشترین تاثیر و شاخص اجتماعی بر توسعه گردشگری کمترین تاثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for the development of valuable rural textures for the development of rural tourism in Samam village (Amlash County, Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • hosein solaimani 1
  • mehrnaz fadayi 1
  • Amir Gandomkar 2
  • seyed ramin ghafari 3
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an optimal planning model for the development of valuable rural textures for tourism development with emphasis on rural tourism in Samam village in Amlash district. The present study is an applied research in terms of purpose (type of use). In terms of the method of conducting research in general, this research is a descriptive-analytical research. The statistical population of the study included 32 relevant experts, whose sample size for experts was used in the whole census method. The research tools include a questionnaire of 36 questions in the valuable tissue section and 28 questions in the rural tourism development section. To evaluate the validity of the questionnaire, the opinion of 5 experts in the field of rural planning was used, and its validity was examined several times, and also the validity of the structure based on confirmatory factor analysis was used. For reliability, Cronbach's alpha was used, which is 0.84 and in good condition. In the data analysis section, using spss22 and Smart PLS software, research questions were examined using structural equation modeling and confirmatory factor analysis test. The results showed that, in general, planning the development of valuable rural textures has affected the development of tourism. Among these, the economic index has affected tourism development, the social index has influenced tourism development, and the physical index has influenced tourism development. Among these, the physical index had the most impact on tourism development, and the social index had impact on tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal model
  • valuable textures
  • village
  • tourism development
  • Samam village